نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121231

چکیده

پیش‌زمینه: استئوتومی دوگانه متاتارس در ابتدا به‌عنوان یک روش مؤثر برای اصلاح هالوکس والگوس‌های متوسط و شدید نوجوانان گزارش شد. هدف از این مطالعه گزارش این روش استئوتومی در مشهد می‌باشد.مواد و روش: تعداد ۲۶ مورد هالوکس والگوس نوجوانان در ۱۷ بیمار در مدت پنج سال (۱۳۸۳-۱۳۷۸) در دو مرکز پزشکی مشهد تحت عمل جراحی استئوتومی قرار گرفتند. نتایج کارایی عضوی با استفاده از جداول استاندارد انجمن پا و مچ پای آمریکا (AOFS) و دوپونت نمره‌دهی گردید. میانگین سنی بیماران ۱۵/۵ سال در زمان عمل جراحی و میانگین زمان پیگیری ۲۶ ماه بود. در این بررسی میانگین زوایای هالوکس والگوس (HVA)، بین متاتارسی (IMA) و زاویه انتهایی غضروف متاتارس (DMAA) قبل و بعد از جراحی مقایسه و همچنین ارتباط بین میزان رضایت بیماران و کارآیی عضوی بررسی شدند.یافته‌ها: میانگین اصلاح زوایا برای DMAA ،IMA ،HVA به ترتیب ۲۰/۶۵، ۶/۲۰، ۵/۵۵ درجه بود. شانزده بیمار (۹۰%) نتایج خوب و عالی داشتند. چهار مورد قابل پیگیری نبودند. در ۱۳ بیمار باقیمانده، ۲ مورد جوش‌نخوردگی و 3 مورد خشکی مفصل متاتارس مشاهده شد.نتیجه‌گیری: استئوتومی متاتارس اول روش قابل قبول برای اصلاح هالوکس والگوس‌های شدید در نوجوانان می‌باشد. جوش نخوردن و خشکی مفصل از عوارض عمده آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Double Osteotomy of First Metatarsus for Adolescent Hallux Valgus Deformity

نویسندگان [English]

  • Mahmood Bahari, MD
  • Hassan Rahimi, MD
  • Mohammad Gharedaghi, MD
  • Javad Afzali, MD

چکیده [English]

Background: ِِDouble osteotomy of first metatarsal has been advocated as a procedure of choice for severe hallux valgus in adolescent age group. We would like to report our experience with such an osteotomy in Meshhad.Methods: Over a five year period (1999-2004), 26 feet in 17 adolescents - mean age of 15.5 years - with moderate to severe hallux valgus underwent double first metatarsal osteotomies. With a mean follow-up of 26 months, the cases were evaluated by American Orthopaedics Foot & Ankle Society Hallux Metatarso-phalangeal-interphalangeal scale (AOFAS/HMI). In this study pre and post hallux valgus (HVA), intermetatarsal (IMA), and distal metatarsal articular (DMAA) angles, and the relation between the angles and patient satisfaction were evaluated.Results: The mean angular corrections for hallux valgus (HVA), intermetatarsal (IMA) and distal metatarsal articualr (DMAA) angles were 26.65, 6.20 and 5.55 degrees respectively. Four cases could not be reached and from the remaining 13 patients, 2 cases had required second surgery for non-:::union::: and 3 cases had stiffness in MTP (metatarsophalangeal) joints. Sixteen cases reported good to excellent results.Conclusions: Double first metatarsal osteotomy for severe hallux valgus is a reasonable procedure in adolescents which maintains the correction. Non-:::union::: and first MTP joint contractures are the two main side effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hallux valgus
  • Osteotomy
  • Metatarsal Bones
  • Adolescent