نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

10.22034/ijos.2020.121230

چکیده

پیش‌زمینه: روش‌های جراحی متعددی به‌منظور درمان ناپایداری یا دررفتگی مکرر جلویی شانه وجود دارد. در عمل «بریستو» با ایجاد یک مهار و حفاظ دینامیک و استاتیک در قسمت جلو و پایین مفصل شانه، از دررفتگی مفصل جلوگیری می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی نتایج عمل جراحی «بریستو» در اصلاح دررفتگی مکرر جلویی شانه بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته‌نگر، ۱۹ بیمار که به‌دلیل دررفتگی مکرر جلویی شانه با منشاء تروماتیک، با روش جراحی «بریستو» درمان شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین زمان پیگیری بیماران ۷/۵ سال (۱۴-۳ سال) و میانگین سنی بیماران در هنگام عمل ۲۵ سال بود. مشخصات دموگرافیک براساس پرونده‌های بیمارستان، پرسش از بیماران و معاینه بالینی برای بررسی میزان تعداد دررفتگی بعد از عمل جراحی، دامنه حرکات مفصل شانه، درد و توانایی انجام فعالیت‌های ورزشی بررسی شدند. جهت بررسی نتایج و عملکرد مفصل شانه از سیستم امتیازدهی (Constant-Shoulder-Score (CSS استفاده شد.یافته‌‌ها: هیچ‌یک از بیماران عود یا دررفتگی مجدد نداشتند. احساس ناپایداری در ۳ بیمار مشاهده شد. میانگین کاهش دامنه حرکتی شانه در حالت ابداکشن و چرخش به‌خارج بازو در مقایسه با شانه سالم ۳۵ درجه (۶۰-۲۵) بود. پنج بیمار از درد خفیف شانه در پایان فعالیت روزانه شکایت داشتند. دو بیمار که قبل از بروز دررفتگی، فعالیت‌های ورزشی کششی و والیبال را به طور منظم انجام می‌دادند، بعد از عمل نمی‌توانستند فعالیت ورزشی قبلی را انجام دهند. در مجموع ۱۵ بیمار (۷۸/۹%) براساس سیستم امتیازدهی فوق نتیجه خوب و عالی داشتند. در پرتونگاری زمان پیگیری، در سه مورد علایم آرتروز زودرس دیده می‌شد. اینها هر سه کسانی بودند که محدودیت در حرکات چرخشی به خارج داشتند.نتیجه‌گیری: عمل جراحی «بریستو» در درمان دررفتگی مکرر جلویی شانه با میزان بالایی از نتایج خوب و عالی همراه است. میزان ناپایداری بعد از عمل کم می‌باشد ولی به دلیل محدودیتی که در چرخش شانه ایجاد می‌کند، این عمل در افراد با فعالیت ورزشی حرفه‌ای یا سنگین توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recurrent Anterior Shoulder Dislocation (Results with “Bristow” Procedure)

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdolhossein Mehdinasab, MD
  • Seyed Ali Marashi Nejad, MD
  • Nasser Sarrafan, MD

چکیده [English]

Background:  There have been many operations for treatment of recurrent anterior shoulder dislocation. The Bristow procedure with its dynamic and static effect can prevent shoulder dislocation. The aim of this study was to evaluate the long term results of this procedure in our center.Methods: 19 patients with mean age of 25 years had undergone Bristow procedure for anterior shoulder instability. A retrospective clinical evaluation was not performed with an average follow-up of 7.5 years (3-14 years). Pain, recurrence of instability, range of motion and ability to return to sporting activities were the parameters evaluated by constant shoulder score (CSS).Results: No dislocations but 3 cases of instability feeling were observed. The two athletes (one volleyball player and one wrestler) were unable to return to their sports. Fifteen patients (78.9%) gad excellent or good CSS scores.Conclusions: Bristow is a good procedure for controlling recurrent shoulder dislocation, but because it produces limitation in external rotation of shoulder, is not recommended as the first choice for athletic population. The radiographs of the shoulders at follow-up revealed early osteoarthritis in 3 cases. These were the same cases that had limited external rotation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shoulder dislocation
  • shoulder
  • Range of Motion
  • articular