نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121213

چکیده

پیش‌زمینه: پارگی روتاتور کاف یکی از بیماری‌های شایع شانه بخصوص در افراد میان‌سال و مسن است و در حال حاضر ام‌آرآی معیار طلایی در تشخیص این ضایعه می‌باشد. در این بررسی دقت گزارش ام‌آرآی در تشخیص پارگی روتاتور کاف بررسی شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع تحلیلی و به‌صورت مقطعی از اردیبهشت ۱۳۸۴ تا بهمن ۱۳۸۵ در دو بیمارستان شهر تهران انجام شد. ۵۰ بیمار (۲۷ مرد و ۲۳ زن) با تشخیص پارگی روتاتورکاف و همراه داشتن گزارش ام‌آر‌آی تحت آرتروسکوپی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران ۵۱/۲۶  سال (۸۷-۲۶ سال) بود. حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی ام‌آرآی با آرتروسکوپی به‌عنوان تست استاندارد مقایسه و محاسبه گردید.یافته‌ها: در مجموع حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت تشخیصی ام‌آرآی ۹۷/۴% ، ۴۵/۴% ، ۸۶/۳%،  ۸۳/۳% و ۸۴% بود. این مقادیر در پارگی روتاتور کاف کامل به ترتیب ۸۳/۹% ، ۷۸/۹% ، ۸۶/۷% ، ۷۵% و ۸۲% ؛ و در پارگی ناکامل روتاتور کاف ۵۰% ،‌ ۷۶/۲%، ۲۸/۶% ، ۸۸/۹% و ۷۰%  برآورد شدند.نتیجه‌گیری: اگر چه ام‌آرآی در پارگی کامل روتاتور کاف قابل اطمینان است، ولی در تشخیص پارگی ناکامل هم از جهت وجود یا عدم وجود و هم از جهت نوع پارگی قابل اطمینان نمی‌باشد و بایستی با علایم بالینی بیماری مقایسه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Accuracy of MRI in Diagnosis of Rotator Cuff Tear

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Aslani, MD
  • Hamid Farrokhi, MD
  • Hamed Vahedi, MD
  • Manoochehr Ghazaleh, MD

چکیده [English]

Background: Rotator cuff tear is one of the most prevalent shoulder disorders in middle aged and old people and MRI is gold standard paraclinic diagnostic test. This research is aimed at assessing the accuracy of MRI reports in rotator cuff tears.Methods: A cross-sectional study was done from May 2005 to February 2006 in two hospitals in Tehran. Fifty consecutive patients who had been investigated with MRI and then undergone shoulder arthroscopy were assessed. The reports on MRI findings of the shoulder were compared with the arthroscopic findings. The sensitivity, specificity, positive and negative predictive values of MRI in reference to the arthroscopic findings were studied.Results: MRI in these 27 men and 23 women showed 97.4% sensitivity, 45.4% specificity, 86.3% positive predictive value, 83.3% negative predictive value and 84% accuracy. The values for the same parameters were respectively 83.9%, 78.9%, 86.7%, 75% and 82% for complete and 50%, 76.2%, 28.6%, 88.9% and 70% for partial rotator cuff tears.Conclusions: The MRI reports for rotator cuff disease, in our center, are reliable for complete tears, but not for partial tears. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rotator Cuff
  • shoulder
  • Magnetic resonance imaging
  • Tendon Injuries