نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

10.22034/ijos.2020.121194

چکیده

پیش‌زمینه: تریگرپوینت یک نقطه حساس به لمس در باندل‌های سفت از عضله است که می‌تواند با یا بدون درد انتشاری باشد. هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر تریگرپوینت‌های نهفته روی بیشترین قدرت ایزومتریک عضلات تراپزیوس بالایی، میانی و پایینی می‌باشد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مورد شاهدی، ۱۵ دانشجوی زن مبتلا به تریگرپوینت نهفته با میانگین سنی ۲۲/۵۳، و ۱۵ دانشجوی زن سالم با میانگین سنی ۲۲/۴۶، از نظر قدرت ایزومتریک عضلات تراپزیوس بالایی، تراپزیوس میانی و پایینی توسط دستگاه مایومتر دیجیتالی مقایسه شدند.یافته‌ها: بیشترین قدرت ایزومتریک عضله تراپزیوس بالایی در گروه بیمار نسبت به گروه سالم کاهش معنی‌داری را نشان داد (۰/۰۵>p < /em>). در حالی‌که در بیشترین قدرت ایزومتریک عضله تراپزیوس میانی و پایینی در دو گروه هیچگونه تفاوت معنی‌داری مشاهده نگردید (۰/۰۵).نتیجه‌گیری: تریگرپوینت‌های نهفته ضایعات عصبی ـ عضلانی هستند و می‌توانند کارآیی انقباض عضله را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Latent Myofascial Trigger Points on Maximal Isometric Contractions of Cervico Thoracic Spine Muscles

نویسندگان [English]

  • Afsoon Nodehi Moghadam, PhD
  • Maryam Motamedi, BS

چکیده [English]

Background: Myofascial trigger point is a tender point within a palpable taut band of skeletal muscle, with or without referred pain. The purpose of this study is to compare maximal isometric strength of upper, middle and lower trapezius muscles in healthy individuals with cases of myofascial trigger point syndromes.Methods: In a case-control study, 15 myofascial trigger points-syndrome patients (mean age of 22.53 years) and 15 healthy persons (mean age of 22.46 years) were compared. Muscle strength of upper, middle and lower trapezius was measured with a digital myometer.Results: The persons with latent trigger points demonstrated a significantly lower isometric strength in upper trapezius muscles (p < /em>>0.05).Conclusions: Latent myofascial trigger points are pain free neuromuscular lesions that are associated with decreased muscular contractile efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trigger points
  • Myofascial
  • Muscle Contraction
  • isometric contraction
  • Neck
  • back