نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121191

چکیده

پیش‌زمینه: نکروزآواسکولار هیپ با تخریب استخوانی ناشی از عدم کفایت خون‌رسانی و تخریب سطوح مفصلی ناشی از آن، از جمله بیماری‌های شایع ناتوان‌کنندۀ دهه‌های چهارم و پنجم زندگی است. آرتروپلاستی مفصل هیپ به روش روکش‌گذاری فلز روی فلز از جمله روش‌های درمانی جدید برای رفع مشکلات ناشی از نکروز آواسکولار است و این مطالعه به منظور بررسی نتایج درمانی بیماران با روش مذکور و مقایسه آن با مبتلایان به استئوآرتریت به علل دیگر انجام شد.مواد و روش‌ها: مطالعه به روش کوهورت تاریخی انجام شد. بیست و هشت بیمار مبتلا به استئونکروز آواسکولار (AVN) مراحل III و IV طبقه‌بندی «فیکا» و «آرلِت»، با ۲۴ بیمار مبتلا به استئوآرتریت (OA) مراحل V و IV طبقه‌بندی «کرافت» که در بیمارستان اختر از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ تحت عمل جراحی به روش سطح تماس فلز روی فلز مفصل هیپ قرار گرفته بودند، با یکدیگر مقایسه شدند. بیماران دو گروه از نظر جنسیت و تیم جراحی همسان شدند. میانگین زمان پیگیری پس از عمل 22±41 ماه بود و نتایج عمل جراحی با استفاده از مقیاس هیپ «هاریس» ارزیابی شد.یافته‌ها: میانگین سن بیماران گروه AVN معادل ۷/۵±۳۰/۸۶ سال و گروه OA معادل ۱۲/۶± ۴۷/۸۸ سال بود (۰/۰۰۳=p < /em>). در گروه AVN، سه بیمار (۱۰/۷%) و در گروه  OA سه بیمار  (۱۲/۵%) دچار یکی از عوارض شکستگی گردن فمور و یا اشکال در کاپ استابولوم شده بودند (۰/۰۵). بازسازی مجدد در  سه بیمار (۱۰/۷%) گروه  AVN  و ۳ بیمار (۱۲/۵%) گروه OA دیده شد (۰/۰۵). میانگین امتیاز «هاریس» در گروه AVN برابر  ۷/۲± ۹۴ و در گروه  OA برابر  ۹/۴±۹۱/۲ (۰/۰۵)، و میانگین دامنۀ حرکات مفصل هیپ در گروه AVN برابر  ۲۱۶±۶/۲ درجه و در گروه OA برابر ۵/۶±۱۹۶ درجه بود (۰/۰۵). نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که مبتلایان به استئونکروزآواسکولار پیشرفته و استئوآرتریت هیپ، با استفاده ازآرتروپلاستی به روش روکش‌گذاری فلز روی فلز نتایج قابل‌قبولی داشته و بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. با این حال بررسی نتایج طولانی مدت این روش در درمان بیماران، به خصوص مبتلایان استئونکروز آواسکولار، جهت قضاوت نهایی ضروری به نظر می‌رسد.

عنوان مقاله [English]

Total Hip Arthroplasty in Advanced Osteonecrosis (Short-Term Results by Metal-on-Metal Hip Resurfacing)

نویسندگان [English]

 • Firooz Madadi, MD
 • Seyed Morteza Kazemi, MD
 • Armin Aalami Harandi, MD
 • Mohammad Reza Abbassian, MD
 • Farivar Abdollahzadeh Lahiji, MD
 • Hamid Hossienzadeh, MD
 • Fooad Rahimi, MD

چکیده [English]

Background: Avascular necrosis (AVN) of femoral head, with resultant joint destruction, is a common disabling disease of fourth and fifth decades of life. Metal-on-metal resurfacing is a relatively newer treatment modality for this disease. The aim of this study is to compare the result of resurfacing for osteonecrosis with that of resurfacing for other causes.Methods: Twenty eight patients with stage III or IV (Ficat & Arlet) osteonecrosis who underwent metal-on- metal hip resurfacing were compared with 24 cases of grade IV or V (Croft’s) osteoarthritis (OA) who had undergone the same kind of arthroplasty during a 2 year period in Akhtar hospital in Tehran. These cases were matched in terms of gender and age, and were assessed by Harris hip score with 41(±22) months follow-up.Results: The AVN cases had 30.86 (±7.5) and OA cases 47.88 (±12.6) years at surgery. Three patients from each of the above groups had sustained complications of either femoral neck or acetabular cup fracture and had required revision surgery. The average Harris hip score was 94(±7.2) in AVN and 91.2(±9.4) in OA group. The collective hip range of motion was 216(±6.2) in AVN and 196±(5.6) in AO patients.Conclusions: Metal-on-metal hip resurfacing gives similar satisfactory results in avascular necrosis and in osteoarthritis of hip joint in short-term, with no statistically significant difference.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Femur head necrosis
 • Arthroplasty
 • Replacement
 • HIP