نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121188

چکیده

پیش‌زمینه: روش شایع در وسیله‌گذاری در اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان استفاده از تثبیت با هوک در چندین مهره در تمامی طول انحنا است. هدف از این مطالعه بررسی نتایج کوتاه‌مدت استفاده از تثبیت دوگانه به کمک پیچ‌های پدیکولار در ناحیه لومبار و هوک در بالای قوس‌های اسکولیوز نوع ایدیوپاتیک نوجوانان است.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۳۴ بیمار (۲۸ دختر و ۶ پسر) که در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحت عمل جراحی فیوژن پشتی ستون‌فقرات با روش هیبرید قرار گرفته بودند، بررسیی شدند. میانگین زمان پیگیری ۳۳/۶ ماه (۷۲-۲۴ ماه) و میانگین سن بیماران در زمان جراحی ۱۴/۴سال (۲۷-۱۱ سال) بود. زاویه انحنای اصلی و فرعی، زاویه اولین مهره‌ و اولین دیسک بعد از اتمام فیوژن، انحراف از خط وسط و چرخش مهره آپیکال انحنای اصلی و همچنین وضعیت قسمت‌های مختلف ستون‌فقرات در محور ساژیتال، در عکس‌های پرتونگاری قبل از عمل، سه تا پنج روز بعد از عمل و در آخرین مراجعه اندازه‌گیری و میزان‌های مختلف با یکدیگر مقایسه شدند. در مراجعه آخر، بررسی کلینیکی با پرسشنامه SRS-24 انجام شد.یافته‌ها: میانگین اندازه زاویه انحنی اصلی، از ۶۳/۲ درجه قبل از عمل به ۲۷/۱ بعد از عمل کاهش یافت و این میزان با میزان تصحیح انحنای اصلی در عکس‌های «خم شدن به طرفین» قبل از عمل قابل مقایسه بود. میزان تصحیح چرخش مهره آپیکال ۶۰ درصد و میزان تصحیح انحراف از خط وسط آن ۵۵ درصد بود. زاویه اولین مهره بعد از اتمام فیوژن ۵۱ درصد و زاویه اولین دیسک بعد از اتمام فیوژن ۷۰ درصد تصحیح نشان داد. تغییر ‌لومبار براساس تقسیم‌بندی  «لِنک»  (Lenke) بهبود قابل‌ملاحظه‌ داشت. زاویه در محور ساژیتال ناحیه تراکولومبار از ۱/۱+ درجه قبل از عمل به ۸/۹– درجه بعد از عمل تغییر یافت.نتیجه‌گیری: پیچ پدیکول در ناحیه لومبار که در سیستم هیبرید به‌کار گرفته می‌شود می‌تواند تصحیح بهتری ایجاد کند. نگهداری تصحیح و همچنین تصحیح در ناحیه وسیله‌گذاری نشده پایین فیوژن نیز در این سیستم بهتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Treatment Outcome of Adolescent Idiopathic Scoliosis with Hybrid Posterior Instrumentation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Erfani, MD
  • Hormoz Nooraee, MD
  • Iman Shahriari, MD

چکیده [English]

Background: The more common technique in instrumentation of adolescent idiopathic scoliosis has been multisegmental fixation and use of hooks and rods. This study is aimed at locking at short-term results of hybrid fixation with pedicular screws in lumbar area and hooks in thoracic area of scolotic curves.Methods: Thirty four cases (28 girls, 6 boys) of adolescent idiopathic scoliosis that had received spinal fusion with pedicular screw in lumbar and hook in thoracic area for rod fixation and instrumentation were retrospectively evaluated, with mean age of 14.4 (11-27) years and 33.6 (24-72) months follow-ups. The correction of coronal, sagital, rotational deformities and maintenance of correction at follow-up were assessed. Clinical evaluation according to Scoliosis Research Society questionnaire (SRS-24) was also performed.Results: The initial average coronal angle of 63.2 degrees improved to 27.1 degrees after surgery. This corresponded with the observed correction in preoperative bending films. 60 percent de-rotation and 55 percent improvements in deviation from midline axis were also observed. The angulations of first vertebra and first disc below fusion showed, respectively, 51 and 70 percent improvement. According to Lenke's classification, the ''lumbar modifier'' in sagital plane of (+) 1.1 degrees changed to (-) 8.9 degrees.Conclusions: Use of pedicular screws in lumbar region during instrumentation of adolescent idiopathic scoliosis produces better correction and lowers the chance of ''correction loss'' in short time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scoliosis
  • Spinal Fusion
  • Spine
  • Adolescent