نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121185

چکیده

پیش‌زمنیه: اصولاً درمان‌های متعددی برای شکستگی‌های دیستال کلاویکل و دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار (AC) معرفی شده‌اند که از آنها می‌توان به ثابت کردن با پین، بازسازی رباط‌های کوراکوکلاویکولار و ثابت کردن با پین و وایر اشاره کرد. ثابت کردن با «پلاک قلاب‌دار»(hook plate) روشی نوین است و در این مقاله نتایج ثابت کردن شکستگی‌های دیستال کلاویکل و دررفتگی مفصل AC با این پلاک و عوارض احتمالی آن بررسی شد.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۸۱ بیمار که با شکستگی ناپایدار دیستال کلاویکل و یا دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ به سه مرکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده و با استفاده از «پلاک قلاب‌دار» تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در این مطالعه قابلیت اعتماد تثبیت با این پلاک و تاثیر آن روی فضای ساب‌اکرومیال، نتایج بالینی از نظر کارکرد شانه، دامنه حرکت و وجود درد مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته‌ها: تمام موارد شکستگی دیستال کلاویکل جوش خوردند. در آخرین پیگیری، میانگین نمره  constant  برابر  ۹۳/۶  از ۱۰۰ بود. از لحاظ عوارض در ۱۶ مورد (۱۹/۷%) دامنه حرکت ایجاد شده با درد خفیف همراه بود و از لحاظ نمره  constant نیز دامنه حرکتی کامل داشتند.در 2 مورد جااندازی ناکامل در مفصل AC وجود داشت که مجدداً عمل شدند. علیرغم تاکید، فقط ۱۸ بیمار ۸ تا ۱۲ ماه بعد از عمل برای درآوردن پلاک مراجعه نمودند.نتیجه‌گیری: این روش ثابت کردن، جهت شکستگی‌های ناپایدار دیستال کلاویکل و نیز نوع III دررفتگی مفصل آکرومیوکلاویکولار کاملاً مناسب است، اما در دررفتگی‌های نوع برای درآوردن پلاک بایستی براساس نیاز بیمار و با توجه به عوارض احتمالی و نیاز به عمل مجدد تصمیم‌گیری نماییم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surgical Treatment of Distal Clavicular Fractures or Acromioclavicular Joint Disruptions with Hook Plate

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Guity, MD
  • Arash Sharafat Vaziri, MD

چکیده [English]

acromioclavicular joint separation such as screw fixation, pin fixation, coracoclavicular ligaments reconstruction, tension band wiring. One of the recent methods is hook plate fixation.Methods: In a retrospective study, 81 patients with unstable distal clavicular fractures or acromioclavicular joint separation that were treated with hook plate, were assessed. The assessment included the reliability of fixation method and its impression on subacromial space. Clinical results were charted due to constant score system.Results: All the distal clavicular fractures were solidly united. In the last follow-up, the mean of constant score were 93.6 of 100. We had mild pain during range of motion in 16 patients (19.7%) although they had full range of motion, in 2 cases we had recurrent separation of joint that was revised in 3 weeks after primary operation.Conclusions: Hook plate fixation is a good method for unstable distal clavicular fractures and acromioclavicular joint separation, but we must inform the patient for expectable complications and plate removal necessity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clavicle
  • Fractures
  • Bone
  • Bone Plates