نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121183

چکیده

۶مقدمه: شکستگی‌های پروگزیمال تی‌بیا غالباً شکستگی‌های پیچیده‌ هستند و عوارض زیادی دارند. هدف از این تحقیق، بررسی استفاده از سیستم پلاک‌گذاری با پلاک «قفل‌شونده» (LCP) در تثبیت داخلی شکستگی‌های پروگزیمال ساق و مقایسه آن با روش پلاک «TT باترس» (T-buttress) است.موارد و روش‌ها: مطالعه به روش مورد‌ـ ‌شاهدی و آینده‌نگر انجام شد. از ۶۲ بیمار (۵۱ مرد و ۱۱ زن) که با شکستگی پروگزیمال ساق به مرکز ترومای دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه نمودند، ۳۵ بیمار با پلاک و ۲۷ بیمار با پلاک T «قفل‌شونده» تحت عمل جراحی تثبیت داخلی قرار گرفتند. بیماران به مدت زمان میانگین ۲۴ ماه (۳۶-۱۸ ماه) تحت پیگیری کلینیکی و پرتونگاری قرار گرفتند.یافته‌ها: در گروهLCP سه مورد محدودیت حرکت در زانو، ۱ مورد بدجوش‌خوردگی و ۱ مورد عفونت دیده شد و همگی جوش‌خوردند. در گروه پلاک T، چهار مورد محدودیت حرکت زانو، ۶ مورد «بدجوش‌خوردن»، ۲ مورد جوش‌نخوردن و ۴ مورد عفونت مشاهده شد. بنابراین محدودیت حرکت مفصل زانو در هر دو حالت وجود داشت، لیکن عفونت و بدجوش‌خوردن در ثابت کردن با پلاک T شایع‌تر بود.نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد در شکستگی‌های پروگزیمال ساق، ثابت کردن به روش پلاک‌گذاری LCP نسبت به پلاک T، محکم‌تر و با آسیب کمتر بافت استخوانی همراه است؛ و عوارض بعد از عمل در این بیماران کمتر از بیماران عمل شده با پلاک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proximal Tibial Fracture: LCP Versus Buttress T-plate

نویسندگان [English]

  • Ali Birjandinejad, MD
  • Mohammad Hossein Ebrahimzadeh, MD
  • Eghbal Sadri Mahvelati, MD

چکیده [English]

Background: Proximal tibial fractures are complex injuries and are, historically associated with high complication rates. The purpose of this study is to evaluate the clinical usefulness of locking compression plates (LCP) in comparison with T-buttress plates in treating proximal tibial fractures.Methods: In a prospective study, 62 patients (51 men, 11 women) with proximal tibial fracture referring to Mashhad Medical University Trauma Center were treated with T-buttress plate fixation in 35 and LCP in 27 cases. The treatment outcome was evaluated clinically and radiographically with 24 months (18-36 months) average follow-up.Results: In LCP group, there were 3 cases of Knee motion limitation, 1 mal:::union:::, 1 infection and no non-:::union::: and in T-plate group, 4 cases of knee motion limitation, 6 mal:::union:::s, 2 non-:::union:::s and 4 infections. There was, therefore, no significant difference in terms of joint range of motion between the two groups. Mal:::union::: and infection were, however, more common in T-plate fixation group.Conclusions: Locking compression plating in proximal tibial fractures provides stronger fixation and is associated with less mal:::union::: and infection as compared to T-plate fixation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibial Fractures
  • Fracture fixation
  • Internal
  • Bone Plates