نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10.22034/ijos.2020.121174

چکیده

پیش‌زمینه: شکستگی دیستال رادیوس بسیار شایع است.در مورد درمان شکستگی‌های ناپایدار هنوز در بین جراحان ارتوپد بحث و جدل وجود دارد و اتفاق نظر دیده نمی‌شود. استفاده از تثبیت خارجی هیبرید (non-bridging hybrid fixation)، یکی از روش‌های درمانی است  که در این مطالعه نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، در ۱۸ بیمار که با شکستگی ناپایدار دیستال رادیوس بین سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۸۳ به یک مرکز درمانی اصفهان مراجعه کردند، از ثابت کننده خارجی هیبرید الیزاروف به مدت ۷ هفته استفاده شد. در محل شکستگی، ۵-۳ پین ظریف به یک نیم حلقه الیزاروف و در پروگزیمال به شانز پین متصل شده بود. پیگیری بیماران در روز اول، یک هفته، ۷ هفته و ۶ ماه بعد از جراحی انجام شد.یافته‌ها: در تمام موارد جوش‌خوردگی مشاهده شد ولی در ۹۰%  بیماران (۱۶ مورد) جااندازی آناتومیک به‌دست آمد. دامنه حرکتی ۸۰% خم‌شدن مچ دست، ۸۵% بازشدن و ۹۰% سوپیناسیون و پروناسیون نسبت به سمت سالم گزارش شد. هیچ مورد آسیب تاندون اکستانسور، التهاب تاندون و شل‌شدن پین ملاحظه نشد. در ۵ مورد عفونت سطحی اطراف پین دیده شد که با تجویز آنتی‌بیوتیک خوراکی به‌ مدت ۳ روز برطرف گردید.نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد این روش در شکستگی‌های داخل مفصلی دیستال رادیوس روش بی‌خطر و مطمئن است که همزمان با تثبیت استخوان اجازه حرکت مفصل را می‌دهد و مانع خشکی مفصل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hybrid Ilizarov External Fixator for Distal Radius Fractures

نویسنده [English]

  • Mohammad Dehghani, MD

چکیده [English]

Background: Fractures of distal radius are common injuries. Unstable distal radius fractures present a challenge to the treating orthopaedic surgeon. One of the therapeutic methods is Ilizarov hybrid external fixator. In this study short-term result of this method in a small group is reported.Methods: 18 consecutive patients with unstable fracture of distal radius were treated with non-bridging hybrid Ilizarov external fixator for 7 weeks. Clinical and radiological evaluation was performed at one and 7 days, and at 6 weeks and 6 months after surgery.Results: All fractures united but anatomic reduction was achieved in only 16 cases (90%). The achieved range of motion was: 80% flexion, 85% extension and 90% supination and pronation. Compared to the normal side, no extensor tendon injury and tendonitis of pin loosening occurred. Only 5 mild pin track infection was observed that resolved by findings of oral antibiotic therapy.Conclusion: The technique of hybrid non bridging external fixator is safe and reliable option method for unstable intra and extra-articular distal radius fractures. It permits free wrist motion during treatment preventing joint stiffness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ilizarov Technique
  • Radius fractures
  • External Fixator