نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ایران

10.22034/ijos.2020.121173

چکیده

۱۱/۹پیش‌زمینه: آسیب‌های دست شایع‌ترین صدمه بدن هستند و مستلزم درمان درازمدت با هزینه بالا می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی همه‌گیرشناسی بیماران مبتلا به آسیب‌های دست در یک مرکز آموزشی و درمانی تهران بود.مواد و روش‌ها: تمام بیمارانی که در طول یک سال به‌علت آسیب دست به اورژانس مراجعه نموده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران از نظر سن، جنس، علت و محل آسیب، مکانیسم و نوع تروما، خصوصیاتی نظیر سن، جنس، علت و محل آسیب‌دیدگی، مکانیسم و نوع آسیب، زمان پذیرش، فاصله ایجاد آسیب تا مراجع، نوع درمان و نوع بیمه بررسی شدند.یافته‌ها: ۲۰۴۲ بیمار (۸۹/۳% مرد و ۱۰/۷% زن) با آسیب‌های دست به بیمارستان مراجعه نمودند. میانگین سنی بیماران ۱۱/۹±۲۶/۸ سال بود.  بیشتر افراد در گروه شغلی کارگران قرار داشتند (۶۵/۶%). در مردان آسیب صنعتی و در زنان صدمه ناشی از بریدگی با شیشه شایع‌ترین عامل صدمه دست بود. بیشترین آسیب‌دیدگی کودکان ناشی از بسته شدن درب روی انگشتان یا بریدگی با شیشه بود. شکستگی استخوانی در ۳۴/۷% بیماران مشاهده شد.  آسیب تاندونی و به‌دنبال آن عصب شایع‌ترین عناصر آسیب‌دیده بود. بیشتر آسیب‌ها، پارگی عمیق بود. میانگین مدت بستری ۱/۳۳ روز (۴۹-۱ روز) بود. ۵۸/۳۶% بیماران تحت پوشش بیمه بودند.نتیجه‌گیری: صدمه دست در مردان، بخصوص کارگران صنعتی، شایع‌تر است. ضایعات تاندونی و اعصاب بیشترین عناصر آسیب‌دیده بودند و شکستگی‌ها یک سوم آسیب‌ها را تشکیل دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Distribution of Hand Injuries from a Referral Teaching Hospital

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Fatemi, MD
  • Hamid Elmirad, MD
  • Fatemeh Rajabi, MD

چکیده [English]

Background: Hand injury is the most frequent body injury, requiring long duration of treatment with great cost to any community. The aim of this study is to review the epidemiology of such an organ in a teaching unit in Tehran, Iran.Methods: Between a period of one year, 2042 patients were treated for hand injuries in a referral center for hand injuries in Tehran. Age, sex, cause and place of injury, mechanism and type of trauma, traumatized structures, duration of admission, type of treatment and type of insurance were evaluated.Results: 2042 patients (89.3% male, 10.7% female) referred to this hospital with hand injury. The average age was 26.8±11.9 years. The predominant group was industrial workers (65.6%). Men were mostly injured by mechanical instruments and women by glass cuts. Children were more commonly injured by door closing on their fingers or cut by glass. Bony fractures were seen in 34.7% of the cases. Tendon and nerve were the most common structures injured. The majority of injuries were sharp lacerations. The mean hospital stay was 1.33 days (1-49 days). 58.36% of the cases have insurance coverage admission.Conclusion: hand injuries are seen more commonly in men, in particular industrial workers. Tendon and nerve injuries are most common afflicted and one third of cases have bony injuries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trauma, hand
  • Hand Injury
  • Tendon Injury
  • Nerve injury
  • Industrial injury