نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121168

چکیده

پیش‌زمینه‌: یکی از علت‌های شایع درگیری‌های زانو، پارگی منیسک داخلی می‌باشد. برای سال‌ها درمان انتخابی آن برداشتن کامل منیسک بود، اما نتایج دراز‌مدت خوبی نداشت و بیشتر زانوهای عمل شده منجر به ساییدگی زود هنگام می‌شدند. امروزه روش آرتروسکوپی نیمه‌کامل منیسکتومی و دوختن منیسک، درصورت امکان انجام آن، درمان استاندارد پارگی منیسک است و در مطالعه حاضر، نتایج کوتاه‌مدت این روش در گروهی از بیماران بررسی شد.مواد و روش‌ها: تعداد ۱۱۰ بیمار با تاریخچه درد، خالی کردن زانو و قفل کردن زانو که ام‌آر‌آی آنها فقط پارگی منیسک داخلی را نشان داده بود، برای عمل جراحی منیسکتومی نیمه‌کامل از طریق آرتروسکوپی انتخاب شدند. قبل از عمل و به ترتیب ۶، ۱۸ و ۳۶ ماه بعد از عمل پرتونگاری های ایستاده هر دو زانو گرفته شد. میزان فضای مفصلی، محور مکانیکی و وضعیت استئو‌آرتریت زانو براساس درجه‌بندی «فربانک» ارزیابی شدند. زانو به‌طور کامل معاینه، و سپس چارت «لی‌شُلم» توسط بیمار تکمیل ‌شد.یافته‌ها: در نهایت ۸۷  بیمار (۷۸ مرد و ۹ زن) پیگیری شدند. میانگین سنی مردان ۲۷/۸ سال (۵۳-۱۸سال) و میانگین سنی زنان ۳۶/۹سال (۵۰-۲۲ سال) بود. پارگی منیسک در 54% نوع باکت، ۱۰/۴% نوع فلاپ، ۸% نوع رادیال و ۲۷/۶%  نوع کمپلکس بود. میانگین نمره «لی‌شُلم» قبل از عمل ۴۸/۴ (۵۵-۴۱) ، و ۶، ۱۸ و ۳۶ ماه بعد از عمل به ترتیب به ۸۰/۸۷ (۸۵-۷۳) ، ۹۰/۶ (۹۵-۷۸) و ۹۰/۸۷(۹۵-۶۸) فزایش یافت (۰/۰۱). پس از سه سال پیگیری هیچ‌ تغییری در محور زانو، فضای مفصلی زانو و دامنه حرکتی آن به نفع استئو‌آرتریت مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: منیسکتونی نیمه‌کامل از طریق آرتروسکوپی درمان مناسبی برای پارگی‌های ناحیه کم‌خون منیسک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Results of Arthroscopic Partial Meniscetomised Patients

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ensafdaran, MD
  • Amir Reza Vosoughi, MD
  • Mohammad Reza Ensafdaran, MD
  • Hamid Reza Ensafdaran, MD
  • Amir Reza Vosoughi, MD

چکیده [English]

Background: Meniscal injury is a major cause of functional impairment of the knee. Total meniscectomy was the treatment of choice for many years, but long-term results were not satisfactory. Nowadays, minimal partial meniscectomy performed arthroscopically, or meniscal repair when practically, have become the standard choice.Methods: One hundred and ten patients with stable knee and history of pain, giving way, and locking, which their MRI showed only medial meniscus tear, were selected for partial meniscectomy. Evaluation included a patient radiological evaluation by Fairbanks classification for operated and non-operated knee, physical examination and Lysholm score before and 6, 18, 36 months after operation.Results: Only 87 patients (78 men, 9 women) were available for follow-up. Mean age for men was 27.8 years (18-53 years) and for women 36.9 years (22-50 years). Meniscus tear was bucket handle in 54%, flap in 10.4%, radial in 8%, and complex in 27.6% of cases. Mean Lysholm score was 48.4 (range: 41-55) before operation which increased to 80.87 (range: 73-85), 90.6 (range: 78-95), and 90.87 (range: 68-95) 6, 18, and 36 months after operation, respectively (p < /em>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Menisci, tibial
  • knee
  • Arthroscopy