نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121163

چکیده

مقدمه: با توجه به نادر بودن شکستگی تالوس و نتایج متناقض درمان این شکستگیها در مقالات مختلف، برآن شدیم تا نتایج جراحی شکستگی تالوس را در یک مرکز آموزشی درمانی مشهد بررسی نماییم. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج درمان جراحی شکستگی‌های گردن و جسم تالوس بود.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۱۶ بیمار (۱۲ مرد، ۴ زن) با شکستگی جسم و گردن تالوس که طی سال دو سال (۱۳۸۶-۱۳۸۵) تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سن بیماران ۲۴/۸ سال (۵۰-۱۵ سال) و میانگین زمان پیگیری ۱۸ ماه (۲۴-۱۲ ماه) بود. سن، جنس، نوع و مکانیسم شکستگی، صدمات همراه، وضعیت جوش‌خوردگی، وجود نکروز بدنه تالوس، میزان درد و ناتوانی در پرسشنامه ارزیابی شدند.یافته‌ها: در طی پیگیری جوش‌خوردگی در تمام بیماران به‌دست آمد. ۵  بیمار (۳۱%) دچار نکروز تنه تالوس بودند. میانگین نمره بیماران به روش «هاوکینز» (Hawkins) مقدار ۸/۲۵ بود.نتیجه‌گیری: در پایان دوره پیگیری، در تمامی بیماران درد و ناتوانی مشاهده گردید و می‌توان نتیجه‌ گرفت که این شکستگی ناتوان‌کننده است و همیشه درجاتی از درد و محدودیت حرکتی برای بیمار به همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surgical Results of Talus Fracture

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Peivandi, MD
  • Amir Reza Bidkhori, MD

چکیده [English]

Background: Fracture of talus is a relatively rare disease, and treatment outcome is not always predictable. The aim of this study is to report our experience with the surgical treatment of fractures of talar body and neck.Methods: In a retrospective study, 16 patients (12 men, 4 women) with body and neck fractures of talus were evaluated in a teaching hospital in Mashhad. The mean age was 24.8 years (15-50 years). The fracture pattern, mechanism of trauma, associated injuries, :::union::: rate, avascular necrosis, pain and disability were evaluated in mean follow-up period of 18 months (12-24 months).Results: All the patients showed :::union::: during the follow-up. Five patients (31%) had avascular necrosis. The mean for Hawkins score system was 8.25. All the cases showed evidence of pain and some disability at the end of study.Conclusion: Talus fracture is a disabling injury and high incidence of pain and activity restriction should always be expected, even with surgical treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • talus
  • Fractures, bone
  • Osteonecrosis