نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121162

چکیده

چهار بیمار به علت کندگی استخوانی و داخل مفصلی تاندون فلکسور عمقی با روش جااندازی باز و تثبیت با پیچ ظریف درمان شدند. بیماران از نظر کارکرد تاندون فلکسور عمقی، دامنه حرکتی مفصل بین‌انگشتی دیستال پیگیری شدند. زمان پیگیری بین ۶ تا  ۶۰ ماه بود. قطعه کنده شده استخوانی همراه تاندون در تمام بیماران داخل مفصلی بود. علی‌رغم کارکرد تاندون فلکسور عمقی، دامنه حرکت مفصل بین‌انگشتی دیستال در همه بیماران کاهش یافت. در درمان کندگی استخوانی تاندون فلکسور عمقی باید به وضعیت مفصل بین‌انگشتی دیستال توجه نمود. وضعیت مفصل بین‌انگشتی دیستال عامل مهم دیگری در پیش‌آگهی درمان است.

عنوان مقاله [English]

The Repair of the Intra-Articular Bony Avulsion of the Flexor Digitorum Profundus Tendon (Report of Four Cases)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Afshar, MD
  • Fardin Mirzatolouei, MD

چکیده [English]

Four patients with the intra-articular bony avulsion of the deep finger flexor (FDP) were treated by open reduction and internal fixation with mini screw. They were examined for the tendon function, and range of motion of the distal interphalangeal (DIP) joint. The follow-up period was from 6 months to 60 months. DIP joint surface was involved in all the cases. Although the FDP function was restored, there was reduced range of motion in DIP joints in all the patients. Beside the restoration of FDP function, the condition of the DIP joint surface is another important factor which influences the prognosis and the treatment of FDP avulsion injuries.