نویسندگان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

10.22034/ijos.2020.121144

چکیده

پیش‌زمینه: سندروم درد پاتلوفمورال یک علت شایع درد جلوی زانو می‌باشد. عوامل متعددی حرکت کشکک در داخل ناودان استخوان ران را تغییر می دهند و با افزایش فشارهای تماسی مفصل پاتلوفمورال می‌توانند منجر به درد و اختلال عملکردی زانو گردند. کاهش انعطاف‌پذیری برخی عضلات اندام تحتانی از اختلالات مهمی است که در درمان محافظه‌کارانه سندروم درد پاتلوفمورال در نظر گرفته می‌شود. هدف از این مطالعه مقایسه طول برخی از عضلات اندام تحتانی بین افراد با و بدون سندروم درد پاتلوفمورال بود.مواد و روش‌ها: پانزده بیمار مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال و پانزده فرد سالم که براساس سن و جنس همتا شده بودند در این مطالعه شرکت کردند. طول عضلات کوادری‌سپس و گاستروکنمیوس و سولئوس با استفاده از یک گونیامتر استاندارد در هر دو گروه اندازه‌گیری شدند.یافته‌ها: طول عضلات گاستروکنمیس (۰/۰۱=p < /em>) و سولئوس (۰/۰۲=p < /em>) بیماران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال به‌طور معنی‌داری کمتر از افراد سالم بود. از نظر طول عضله کوادری‌سپس بین دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (۰/۰۵) نتیجه‌گیری: عضلات گاستروکنمیوس و سولئوس بیماران مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال دارای انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به افراد سالم می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Lengths of Knee and Ankle Muscles in Patellofemoral Pain Syndrome

نویسندگان [English]

  • Afsoon Nodehi Moghadam, PhD
  • Roshanak Keshavarz, BS

چکیده [English]

Background: Patellofemoral pain syndrome is a common cause of anterior knee pain. This condition may arise from abnormal biomechanical factors that alter tracking of the patella within the femoral trochlear notch. This in turn may contribute to increased patellofemoral contact pressure causing pain and dysfunction. Some impairment such as limited flexibility of key lower extremity muscles may be important impairments to consider in the conservative management of patellofemoral pain syndrome. The purpose of this study was to compare lower extremity muscle length between persons with and without patellofemoral pain syndrome.Methods: Fifteen patients with patellofemoral pain syndrome and 15 age and sex matched controls participated in the study. Lower extremity muscle lengths (quadriceps, gastrocenmius and soleus muscles) were measured by a standard goniometer in both groups.Results: Patients with patellofemoral pain syndrome demonstrated significantly less flexibility of the gastrocnemius and soleus muscles compared to healthy persons (respectively, p < /em>=.01 , p=.02), but flexibility of the quadriceps muscle was similar in the two groups (p < /em>≥.05).Conclusion: This study suggests less flexibility of the gastrocnemius and soleus muscles in patellofemoral pain syndrome patients. This may be an important consideration in management of this syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patellofemoral pain syndrome
  • Muscles
  • Quadriceps muscle
  • Gastrocnemius muscle
  • Soleus Muscle