نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121143

چکیده

پیش‌زمینه: نقش پروتزهای دارای سطح مفصلی متحرک در عملکرد زانو هنوز به خوبی شناخته نشده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو نوع پروتز با سطح مفصلی ثابت و متحرک انجام گردید.مواد و روش‌ها: در این مطالعه ۳۰ زانو با پروتز دارای سطح مفصلی ثابت و ۳۸ زانو با پروتز دارای سطح مفصلی متحرک، تحت جراحی آرتروپلاستی قرار گرفتند و با استفاده از مقیاس نمره‌دهی انجمن زانو با یکدیگر مقایسه شدند.یافته‌ها: میانگین سنی و میانگین زمان پیگیری گروه سطح مفصلی متحرک به ترتیب ۶۵ سال و ۳۴ ماه؛ و گروه سطح مفصلی ثابت ۶۹ سال و ۳۰ ماه بود. میانگین نمره زانو،  نمره عملکرد زانو و نمره نهایی در گروه سطح مفصلی متحرک به ترتیب از ۲۹، ۴۵ و ۷۳ در قبل از عمل به ۶۴، ۶۷ و ۱۲۸ در پس از عمل؛ و در گروه سطح مفصلی ثابت از ۳۱/۷، ۳۴ و ۶۵/۹ در قبل از عمل به ۶۸، ۵۷ و ۱۲۵ در پس از عمل رسید. بین دو گروه از نظر آماری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: گرچه میانگین نمره زانو بعد از عمل در هر دو گروه افزایش یافت، اما بین نتایج کوتاه مدت در دو گروه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بنابراین هیچ یک از دو نوع پروتز مورد مطالعه بر دیگری ارجحیت ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Mobile-Bearing and Fixed-Bearing Total Knee Arthroplasty (Short-Term Functional Results)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Morteza Kazemi, MD
  • Reza Minaei, MD
  • Mohammad Ali Okhovatpoor, MD
  • Ramin Farhang Zanganeh, MD
  • Mohammad Reza Bigdeli, MD
  • Seyed Reza Aghapour, MD

چکیده [English]

Background: The role of a mobile-bearing knee arthroplasty is still not clear. This study was designed to compare the mobile and fixed-bearing prosthesis.Methods: In 30 knees a fixed-bearing and in 38 knees a mobile-bearing prosthesis was used. The results were compared using the "Knee Society Scoring System".Results: The mobile-bearing group of patients had an average age of 65 and 34 months average follow-up. The fixed-bearing group had an average age of 69 years and a mean follow-up of 30 months. The average knee score, functional score and overall score in the mobile-bearing group rose from 29, 45, 73 to 64, 67, 128 and in the fixed-bearing group from 31.7, 34, 65.9 to 68, 57, 125 prospectively. The difference between two groups was not significant statistically.Conclusion: Although in both groups the average knee scores increased after the operation, there were, however, no significant difference between knee scores in the two types in short-term, and no preference between two types of prosthesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroplasty
  • knee
  • prostheses and implants