نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121142

چکیده

پیش‌زمینه: سندروم تونل کارپ از شایع‌ترین نوروپاتی‌های فشاری اندام بالایی است که در صورت عدم پاسخ به درمان‌های محافظه‌کارانه، نیازمند عمل آزادسازی کانال می‌باشد. در این مطالعه نتایج درمان سه روش جراحی باز، آزادسازی آندوسکوپیک و برش کوچک کف دستی مقایسه شدند.مواد و روش‌ها: در فاصله زمانی یک‌سال، ۵۳ بیمار (۵ مرد و ۴۸ زن) که کاندید جراحی آزادسازی تونل کارپ بودند، در سه گروه درمان جراحی باز، آندوسکوپیک و جراحی با برش کوچک قرار گرفتند و عمل جراحی شدند. سپس یک هفته، چهار هفته و چهار ماه پس از عمل از نظر علایم، رضایت‌مندی، قدرت گرفتن جسم بین دو انگشت و بازگشت به کار ارزیابی شدند.یافته‌ها: رضایت‌مندی در گروه آرتروسکوپی و برش کوچک کف دستی بیشتر و در ماه چهارم میزان رضایت‌مندی در هرسه روش مساوی بود. در طول 4 ماه بیشترین آمار بهبودی مربوط به درد شبانه و بی‌حسی و کمترین آمار مربوط به ضعف بود. در روش جراحی باز زمان قبل از بازگشت به کار طولانی‌تر، و دردناک بودن محل جراحی نسبت به دو گروه دیگر بیشتر بود. بین شدت درگیری در نوار عصبی با شدت علایم بالینی و با میزان بهبود علایم تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. سن، جنس، اندام غالب، بیماری‌های همراه زمینه‌ای در بهبود علایم تاثیر نداشتند.نتیجه‌گیری: آزادسازی تونل کارپ با دو روش آندوسکوپیک و برش کوچک کف دستی در ماه اول با رضایت بیشتری همراه بود ولی در ماه چهارم بین رضایت‌مندی سه گروه تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Carpal Tunnel Release with Three Different Techniques

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Aslani, MD
  • Khalil Alizadeh, MD
  • Amin Karimi, MD
  • Mohammad Hossein Karimi, MD
  • Zohreh Zaferani, MD

چکیده [English]

Background: Carpal tunnel syndrome is one of the most common compression neuropathies in the upper limb and requires surgery if conservative treatment fails. This article compares the result of regular open incision, midpalmar mini incision and endoscopic technique in carpal tunnel release.Methods: This is a clinical trial study on 53 patients (5 males, 48 females) within one year, who were surgical candidates. The surgery was done by arthroscopy, with regular open incision or with mid palmar small incision. The clinical outcomes were evaluated one week, 4 weeks and 4 months post surgery.Results: Relief and satisfaction were better in the first month in the arthroscopic and mini-incision group. All 3 techniques had similar outcomes after 4 months. In 4-months follow-up, night pain relief, followed by parasthesia relief were the ones with the best improvement. Weakness was the symptom with the least improvement. Longer incision cases were associated with more delay to return to work.Conclusion: Carpal tunnel release with endoscopic and mini incision techniques have a better early satisfaction rates compared to regular open incision, but no difference is seen between the two groups after four months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carpal tunnel syndrome
  • Methods
  • therapy