نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121135

چکیده

پیش‌زمینه: دررفتگی مفصل هیپ به دلایل مختلف اتفاق می‌افتد. جهت نامناسب استابولوم یکی از علل شایع این عارضه است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر زاویه تمایل استابولوم بر وقوع دررفتگی ان مفصل انجام شد.مواد و روش‌ها: تحقیق به روش مقطعی انجام شد. تمامی بیمارانی که طی دو سال در یک بیمارستان آموزشی درمانی تهران تحت عمل جراحی تعویض کامل مفصل هیپ قرار گرفتند، به مدت ۱۸/۱ ماه (۲۵-۳ ماه) بعد از عمل پیگیری شدند و بروز دررفتگی در آنها تعیین گردید. میزان زاویه تمایل استابولوم با استفاده از پرتونگاری رخ لگن اندازه‌گیری و رابطه بروز دررفتگی با متغیرهای سن و جنس بررسی شدند.یافته‌ها: تعداد ۱۳۲ مورد تعویض کامل مفصل هیپ طی مدت پیگیری وارد مطالعه شدند. چهار بیمار (۳%) دچار دررفتگی شدند و در همه آنها، زاویه تمایل بیشتر از ۵۰ درجه بود. متغیر جنس در بروز دررفتگی نقش زیادی ندارد؛ اگرچه سن بالا، خطر بروز دررفتگی را افزایش می‌دهد.نتیجه‌گیری: زاویه تمایل بیشتر  از ۵۰ درجه جزء استابولوم، یکی از عواملی است احتمال دررفتگی مفصل هیپ پس از آرتروپلاستی را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Acetabular Component Inclination on Early Dislocation Rate of Hip Arthroplasty

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Seyyed Hosseinzadeh, MD
 • Ali Akbar Esmaieliejah MD
 • Seyyed Reza Aghapoor, MD
 • Reza Zandi, MD
 • Mohmmad Reza Bigdeli, MD
 • Ali Aidenlo, MD
 • Jaafar Tavakolian, MD
 • Ali Akbar Esmaieliejah MD
 • Seyyed Morteza Kazemi, MD

چکیده [English]

Background: Dislocation of total hip arthroplasty may happen for different reasons. Abnormal acetabular orientation is a common reason for such occurance. We would like to report the effect of acetabular inclination on incidence of dislocation.Methods: In a cross-sectional study all cases of total hip arthroplasty performed in a 2-yaer interval in one educational hospital in Tehran, were followed and assessed for possible dislocation in a 18.1 months (3-25 months) of follow-up. The inclination angles of acetabular components were measured, and the relationship of dislocation with gender, age and this angle was evaluated.Results: 132 cases entered the study. 4 patients (3%) encountered dislocation and all 4 had inclination angles of over 50 degrees. Gerder did not seem to play an important role. Older age, however, was probably contributing to risk of dislocation.Conclusion: Inclination angle of over 50 degree in acetabular component position is one of the factors making it more likely for the hip arthroplasty to dislocate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arthroplasty
 • Replacement, hip
 • Hip Dislocation
 • Acetabulum