نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/ijos.2020.121134

چکیده

پیش‌زمینه: درمان سندرم توراسیک اوت لت به دو روش غیرجراحی و جراحی صورت می گیرد. در مواردی که درمان غیرجراحی موثر نباشد، استفاده از روش‌های جراحی ضرورت دارد. در این مطالعه دو روش جراحی بالای ترقوه (supraclavicular) و زیربغلی (transaxillary) با یکدیگر مقایسه شدند.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، تعداد ۶۹ بیمار مبتلا به سندرم توراسیک اوت‌لت که از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۷ تحت جراحی قرار گرفته بودند، بررسی شدند. در 26 بیمار این سندرم به‌صورت دوطرفه بود. ۶۳ مورد با روش بالای ترقوه برای بار اول، ۳۲ مورد با روش زیر بغلی برای بار اول و ۷ بیمار با روش بالای ترقوه برای بار دوم جراحی شدند. عوارض جراحی به مدت ۲۴ ماه پیگیری شدند.یافته‌ها: عوارض بعد از عمل در دو گروه جراحی مورد ارزیابی قرار گرفتند. ضایعاتی نظیر پنوموتوراکس، هموتوراکس، ضایعات عروقی در دو روش جراحی شبیه هم بودند ولی ضایعات موقت و دایم در شبکه بازویی در روش  زیربغلی بیش از روش بالای ترقوه بود.نتیجه‌گیری: روش جراحی بالای ترقوه به علت دید مستقیم جراح و دسترسی مناسب به محل فشردگی روی شبکه بازویی و به علت کاهش عدم موفقیت بعد از عمل جراحی، نسبت به روش زیر بغلی ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surgery in Thoracic Outlet Syndrom: Comparison of Supraclavicular and Transaxillary Approaches

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hosseinian, MD 1
  • Tooraj Salimi, MD 1
  • Yalda Soleimanifard, MD 2
  • Kourosh Sheibani, MD 1

چکیده [English]

Background: Thoracic oulet syndrome is treated using non-surgical or surgical approaches. Surgical treatment is necessary if non-surgical treatments fail. In this study we compared the supraclavicular and transaxillary approaches for surgery of the brachial plexus.Methods: We, retrospectively, studied 69 patients undergoing surgery to treat thoracic outlet syndrome from 2001 to 2008. Twenty six patients had bilateral thoracic outlet syndrome. Sixty three cases were operated with supraclavicular approach for the first time, 32 cases were operated with transaxillary approach for the first time, and 7 cases were reoperated with supraclavicular approach. The complications were evaluated for 24 months.Results: Pneumothorax, hemothorax, vessels injury in transaxillary and supraclavicular approach were  the same but permanent and transient brachial plexus injury in transaxillay approach were more than supraclavicular approach.Conclusion: Supraclavicular approach for surgical treatment of thoracic outlet syndrome provides better access to braxial plexus and there is less need for reoperation compared to transaxillary method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thoracic outlet syndrome
  • Surgery
  • Complications