نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121131

چکیده

پیش‌زمینه: استفاده از چسب‌های فیبرینی، پیشینه گسترده‌ای در پزشکی و ترمیم اعصاب محیطی دارد. ویژگی‌های فیزیکی این نوع چسب‌ها استفاده از آنها را محدود ساخته است. در این مطالعه، کارآیی و ویژگی فیزیکی چسب فیبرینی تهیه شده از پلاسمای خون یک دهنده انسانی در ترمیم عصب تیبیال پشتی موش صحرایی بررسی گردید.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آزمایشگاهی- حیوانی، عصب تیبیال پشتی ۴۰ موش صحرایی قطع گردید. موش‌ها به ۵ گروه تقسیم شدند: در گروه «الف» هیچ‌گونه ترمیمی صورت نگرفت. در گروه «ب» دو سرعصب با یک بخیه و در گروه «ج» دو سر عصب به‌وسیله سه بخیه به هم نزدیک شدند. در گروه «د» ترمیم با یک بخیه و چسب فیبرینی، و در گروه «هـ» ترمیم به‌وسیله چسب فیبرینی به‌تنهایی صورت گرفت. در طول 8 هفته پیگیری، شاخص عملکردی عصب تیبیال اندازه‌گیری شد. در پایان مطالعه نیروی چسبندگی، التهاب و میزان تشکیل اسکار سنجیده شد.یافته‌ها: میزان بهبود عملکرد در هفته هشتم در گروه‌های «الف» و «هـ» نسبت به گروه‌های «ب» و «ج» به میزان قابل توجهی پایین‌تر بود (۰/۰۳=p < /em>). هیچ یک از حیواناتی که به‌وسیله چسب فیبرینی ترمیم شدند، جداشدگی نداشتند و نیمی از حیوانات گروه «الف» دچار جداشدگی کامل شدند که به میزان قابل توجهی بیشتر از سایر گروه‌ها بود (۰/۰۰۲=p < /em>). از نظر میزان التهاب و بافت اسکار بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.نتیجه‌گیری: چسب فیبرینی تولید شده، استحکام لازم را دارد و می‌تواند در درازمدت، دو سر عصب را در کنار هم نگاه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Rat Posterior Tibial Nerve Repair with Suture and Single Donor Human Fibrin Adhesive

نویسندگان [English]

  • Reza Erfanian Reza 1
  • Masoumeh Firouzi, PhD 1
  • Mohammad Hossein Nabian, MD 1
  • Masoud Darvishzadeh, PhD 1
  • Leila Oriadi Zanjani, MD 1
  • Shayan Abdollahzadegan 1
  • Reza Shahryar Kamrani, MD 2

چکیده [English]

Background: The use of fibrin adhesive has broad background in medicine and peripheral nerve repair. The physical properties of these adhesives has restricted their usage. This experiment studied the performance and physical characteristics of fibrin glue (which is prepared from single donor human plasma) in the repair of posterior tibial nerve of rat.Methods: In this study, posterior tibial nerves of 40 rats were transected. In group A no repair was performed in group B repair was done by one microsuture in group C repair was done by three microsutures in group D by one suture plus fibrin adhesive and in group E repair was done just with fibrin adhesive. After 8 weeks of follow-up, Tibial Function Index and at the end of the study, adhesive strength inflammation and scar formation were measured.Results: Functional recovery in the eighth week for groups A and E were significantly lower than groups B and C (p < /em>=.03). No rat repaired with fibrin adhesive had dehiscence, while half of rats in group A had complete dehiscence- was significantly higher than the others groups (p < /em>=.002). Inflammation and scar tissue were similar between the groups.Conclusion: The produced fibrin adhesive provides required adhesive and could hold nerve stumps in long term.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibial nerve
  • Fibrin tissue adhesive
  • Materials Testing