نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

10.22034/ijos.2020.121124

چکیده

پیش‌زمینه: تغییرات راستای اندام تحتانی در طول رشد و رابطه آن با سن جهت تشخیص نوع طبیعی از نوع پاتولوژیک در مناطق جغرافیایی اهمیت دارد. بررسی حاضر جهت تعیین محدوده طبیعی انحراف اندام تحتانی روی تعدادی از افراد در منطقه‌ای از ایران انجام گرفت.مواد و روش‌ها: یک مطالعه مقطعی بر روی ۸۵۳ نفر (۴۵۵ دختر و ۳۹۸ پسر) در سنین ۳ تا ۱۶ سال انجام شد. زاویه تیبیوفمورال و اینترمالئولار در حالت ایستاده اندازه‌گیری شدند. محدوده طبیعی زاویه تیبیوفمورال و فاصله اینترمالئولار در تمامی افراد به تفکیک سن و جنس تعیین گردید.یافته‌ها: در تمامی افراد والگوس مشاهده شد. میانگین زاویه تیبیوفمورال در پسران ۳ تا ۷ سال ۰/۳۵±۱/۷ درجه و در ۸ تا ۱۶ سال ۰/۳۶±۴/۹۷ درجه؛  در دختران ۳ تا ۷ سال ۰/۳۸± ۷/۱ درجه و در ۸ تا ۱۶ سال ۰/۳۷± ۴/۹۵ درجه بود. بین میانگین زاویه تیبیوفمورال در پسران و دختران تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. میانگین فاصله اینترمالئولار در پسران ۳ تا ۷ سال ۰/۹± ۲/۷ سانتی‌متر و در 8 تا 16 سال ۰/۸۶± ۱/۴ سانتی‌متر؛ میانگین فاصله اینترمالئولار در دختران سنین ۳ تا ۷ سال ۰/۸۸±۲/۶ سانتی‌متر و در ۸ تا ۱۶ سال ۰/۹۳± ۰/۲۹ سانتی‌متر بود. ضریب همبستگی پیرسون رابطه معکوس بین زاویه تیبیوفمورال و فاصله اینترمالئولار نشان داد (-۰/۴۷۵-=r).نتیجه‌گیری: تکامل امتداد اندام تحتانی در کودکان ایرانی همانند کودکان اروپایی، آمریکای شمالی و ترکیه می باشد ولی با کودکان چینی تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Normal Limits of Tibiofemoral Angle and Intermalleolar Distances in Children

نویسندگان [English]

  • Mohammad Fakoor, MD
  • Zahed Safikhani, MD
  • Shiva Razi, MSc

چکیده [English]

Background: The alignment of lower limbs change with growth and accurate knowledge of such a change in any particular geography is necessary to differentiate the pathologic conditions from normal variations. We are reporting the normal variations in tibiofemoral alignment in young people in a region of Iran.Methods: A cross-sectional study on 853 children (455 girls, 398 boys) of 3 to 16 years age was performed. Tibiofemoral angles and intermalleolar distances were measured in standing position. Normal limits of tibiofemoral angles and intermalleolar distances were separately determined based on age and sex.Results: A valgus alignment was observed in all. The tibiofemoral angles in boys between ages 3 to 7 years were 7.1±0.35 and 4.97±0.36 between 8 to 16 years of age. The tibiofemoral angle in girls aged 3 to 7 years were 7.1± 0.38 and in girls of 8 to 16 years were 4.95±0.37 degrees. There was no significant difference between the tibiofemoral angle in girls and boys. The internalleolar distance in boys of 3 to 7 years old was 2.7±0.9 and in boys of 8 to 16 years were 1.4±0.86 centimeters. The intermalleolar distance was 2.6±0.88 centimeters in 3 to 7 year old girls and 2.29±0.93 centimeters in 8 to 16 year old girls. Pierson correlation coefficient showed a reverse relationship between tibiofemoral angle and intermalleolar distance.Conclusion: The tibiofemoral alignment in Iranian children is similar to that of Europe, North America and Turkey but different from Chinese children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibia
  • Femur
  • children