نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121123

چکیده

پیش‌زمینه: آسیب‌های رباط متقاطع پشتی حدود ۳ تا ۲۳ درصد آسیب‌های زانو را تشکیل می‌دهند. در موارد حاد کندگی رباط، توصیه به تثبیت می‌شود و در موارد مزمن، تثبیت هنوز مورد بحث است. پارگی رباط نیز نیاز به بازسازی دارد. در این مقاله نتایج تثبیت کندگی رباط بررسی گردید.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی، از ۴۰ بیمار مرد با میانگیی سنی ۲۷/۸۷سال با کندگی رباط متقاطع پشتی، که تحت عمل تثبیت با پیچ مالئول و واشر با رویکرد پوسترومدیال قرار گرفته بودند، ۲۰ بیمار با میانگین زمان پیگیری ۱۶/۰۲±۴۰هفته بررسی شدند. ۱۲ بیمار به‌صورت حاد یا تحت حاد و ۸بیمار پس از ۸ هفته از زمان آسیب درمان شدند. ثبات زانو با معاینه بالینی، و میزان رضایت بیماران با انجام کارهای روزانه و یا فعالیت‌های ورزشی بررسی شدند.   یافته‌ها: در تمامی بیماران، بهبود و پیشرفت وضعیت ثبات زانو در تست کشویی پشتی مشاهده شد. بیمارانی که به صورت حاد یا تحت حاد عمل شدند، در مقایسه با بیمارانی که به‌صورت مزمن درمان شدند، پیشرفت بهتری داشتند. آسیب منفرد رباط نیز در مقایسه با آسیب ترکیبی زانو با نتیجه بهتری همراه بود. از نظر کارآیی زانو، ۸ بیمار هیچ مشکلی نداشتند، ۷ بیمار فقط در فعالیت‌های ورزشی و ۵ بیمار در فعالیت‌های روزانه مقداری محدودیت داشتند. نتیجه‌گیری: تثبیت کندگی رباط متقاطع پشتی با رویکرد پوسترومدیال و تثبیت با پیچ مالئول و واشر آسان و رضایت‌بخش است. حتی درمان تاخیری کندگی می‌تواند مفید باشد. اما هرچه شدت ضایعات بیشتر باشد، میزان ضایعه باقیمانده پس از درمان بیشتر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Results of Posterior Cruciate Ligament Avulsion Fixation

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Kachooei, MD
  • Shiva Razi, MD
  • Reza Mahdavian Naghashzargar, MD
  • Hadi Makhmalbaf, MD

چکیده [English]

Background: Posterior cruciate ligament (PCL) injury is reported in 3% to 23% of knee injuries. Ligament rupture usually requires reconstructive surgery. Avulsion injuries in acute cases, however, are often treated by fixation of avulsed bone and ligament. Fixation of avulsions in chronic cases is somewhat controversial.Methods: In a descriptive study, from 40 male patients with mean age of 27.87 years old who had undergone fixation of PCL avulsion with maleolar screw and washer through a posteromedial approach, 20 cases with a mean of 40±16.02 weeks follow-up were studied. Twelve cases had received early fixation and 8 had fixation 8 weeks or longer after the injury. The cases were evaluated with clinical evaluation of stability as well as assessment of patients’ satisfaction and return to sports or regular activities.Results: Improvement in “posterior drawer test” was observed in all the cases. The ones who had early surgery, as well as the ones with isolated PCL injury had better results in comparison with late avulsion fixation or combined ligament injuries. Eight cases had no problem in knee function, 7 cases had some limitation in sporting, and 5 in some regular daily activities.    Conclusion: Screw fixation of PCL avulsion through a posterio-medial approach, even in delayed cases, is safe, easy and effective. Associated other knee injuries are detrimental for good results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Posterior Cruciate Ligament
  • knee
  • Fracture fixation