نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی

4 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

5 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد

10.22034/ijos.2020.121102

چکیده

پیش‎زمینه: درمورد انتخاب پیوند مناسب برای بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی تناقضات زیادی وجود دارد. در مطالعه حاضر، نتایج بالینی و عملکردی بازسازی آرتروسکوپی رباط متقاطع جلویی با استفاده از تاندون همسترینگ داخلی و تاندون پاتلار مقایسه شدند.

مواد و روش‎ها: در این مطالعه گذشته‌نگر، ۸۸ بیمار دچار آسیب رباط متقاطع جلویی در یک مرکز درمانی شهر یزد بررسی شدند. بیماران بر اساس نوع اتوگرافت مورد استفاده برای بازسازی آرتروسکوپی رباط متقاطع جلویی به دو گروه تاندون همسترینگ (۴۸ نفر) و تاندون پاتلار (۴۰ نفر) تقسیم شدند. در معاینه نهایی که پس از ٢/٢±١٨/٥ ماه در گروه همسترینگ و ٢/٩±١٩/٣ماه در گروه پاتلار انجام شد، شدت درد با استفاده از معیار دیداری درد (VAS) و دامنه خمیدگی زانو اندازه‎گیری شد. نتایج جراحی با استفاده از نمره «تگنرـ لی‌شُلم»  و KOOS  و توانایی بازگشت بیماران به فعالیت قبلی ارزیابی شد.

یافته‎ها: بین دو گروه از نظر دامنه خمیدگی زانو، نمره KOOS و «تگنرـ لی‌شُلم» اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. میانگین نمره دیداری درد در گروه همسترینگ ٠/٣±٠/٩و گروه پاتلار ٠/٥±١/١٥ بود (٠/٠٥&le;p < /span>). هشتاد درصد بیماران گروه تاندون پاتلار و ٨٥/٤% بیماران گروه همسترینگ توانایی بازگشت به فعالیت قبلی را به‎دست آوردند (٠/٠٥&le;p < /em>).

نتیجه‎گیری: بازسازی آرتروسکوپیک رباط متقاطع جلویی با استفاده از اتوگرافت تاندون پاتلار و تاندون همسترینگ داخلی در کوتاه مدت موثر و با نتایج مطلوب بالینی و عملکردی همراه است و نوع گرافت تاثیری در نتایج کوتاه مدت بازسازی آرتروسکوپیک  این رباط ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Anterior Cruciate Ligament with Medial Hamstring or Patellar Tendon Graft (Comparative Study of Short-Term Results)

نویسندگان [English]

 • Jalil Zare'e, MD 1
 • Jalil Zare'e, MD 2
 • Arefeh Hedayati, MD 3
 • Mohammad Reza Hedayati, MD 4
 • Mahmoud Vakili, MD 5
 • Farshad Safdari, MSc 1

چکیده [English]

Background: There is a great debate about the proper autograft for arthroscopic anterior cruciate ligament reconstruction (ACLR). In current study, we compared the clinical and functional outcomes of ACLR using either medial hamstring (MH) tendon or patellar tendon (PT).   

Methods: Eighty eight patients with anterior cruciate ligament (ACL) injury contributed to a retrospective study. The study was done in a teaching hospital in Yazd, Iran. Patients were divided into two groups based on the type of autograft used for ACLR: MD (48 patients) and PT (40 patients). In a follow-up of 18.5±2.2 months in MH and 19.3±2.9 months in PT group, the pain was analized using visual analogue scale (VAS) and the range of knee flexion was measured. The result of the surgery was assessed utilizing Tegner-Lysholm score, KOOS (Knee injury and osteoarthritis outcomes) and return to the previous activity.

Results: The two groups were the same in term of range of knee flexion, KOOS and Tegner-Lysholm score. The VAS averaged .9±.3 in MH and 1.15±.5 in PT groups, with no significant difference. Return to previous activity was seen in 80% of PT group and 85.4% of MH group.

Conclusions: ACLR using either MH or PT autograft, is effective in short-term, and is associated with satisfactory clinical and functional outcomes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anterior cruciate ligament
 • Arthroscopy
 • Reconstruction
 • Bone-patellar tendon-bone grafting
 • Treatment outcome