نویسندگان

مرکز تحقیقات بیماری‌های استخوان و مفاصل، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

10.22034/ijos.2020.121097

چکیده

پیش‌زمینه: آسیب باز تاندون‎های فلکسور و اکستانسور در دست و ساعد بیماران بسیار شایع می‎باشد اما تشخیص و درمان آن در کشورمان نواقصی دارد. بررسی این ضایعات قدم اول در خاتمه دادن به این مشکل می‎باشد.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۸۵۲ بیمار که با تشخیص آسیب باز تاندون فلکسور و/یا اکستانسور مچ و/یا انگشتان در طی یک سال در یک مرکز درمانی شیراز عمل جراحی شده بودند، ‎مورد بررسی قرار گرفتند.یافته‎ها: مردان ۳۰-۱۶ سال بیشترین مراجعان بودند و شایع‎ترین آسیب ‎بریدگی با شیشه بود. ضایعات تاندون‎های فلکسور در منطقه 4 و ضایعات تاندون‎های اکستانسور در منطقه ۵ شایع‎تر بود. ۶.۲۲% بیماران صدمه عصبی عروقی همراه داشتند. شایع‎ترین عصب آسیب دیده عصب دیژیتال و پس از آن عصب اولنار بود. در 1/6% بیماران یکی از شریان‎های رادیال یا اولنار آسیب دیده بود.نتیجه‌گیری: معاینه دقیق عصب‎ها و به‎خصوص عصب دیژیتال که معمولاً ممکن است فراموش شود، اهمیت دارد. تعداد بسیار زیاد ضایعات تاندونی تنها در یک بیمارستان کشور از یک طرف و احتمال عدم تشخیص این ضایعات توسط همکاران غیرارتوپد از طرف دیگر حاکی از آن است که بایستی به روند فعلی تشخیص و درمان این ضایعات خاتمه داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cross Sectional Evaluation of the Hand & Wrist Flexor and Extensor Tendon Lacerations: What's the Significance?

نویسندگان [English]

  • Kamran Mozafarian
  • Sousan Andalibi
  • Hamidreza Zemoodeh

چکیده [English]

 Background: Flexor and extensor
tendon laceration is very common. The evaluation of these injuries may help to
highlight the problem and put an end to missed diagnosis and mismanagement of
these injuries. Methods: In a retrospective
study, 852 patients who have been operated during one year (March 2011 to March
2012) in a training hospital in Shiraz, Iran were evaluated. Results: The 16-30 years old
men were mostly affected. Flexor tendon injury was more common in zone IV and
extensor tendon laceration in zone V. Associated nerve and/or arterial lacerations
were detected in 22.6% patients. Digital nerve was the most commonly injured nerve
followed by ulnar nerve. Radial or ulnar artery lacerations were seen in 6.1%
of the patients.  Conclusions: Digital nerve is the
most commonly injured nerve and should be examined precisely. The high number
of affected patients in short period and the
possibility of missed diagnosis by non orthopaedic physicians may signify the
importance of termination of mismanagement of these injuries by general
practitioners and specialists other than orthopaedic surgeons.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendon Injuries
  • Injuriy, wrist, hand, finger
  • Lacerations