نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121091

چکیده

پیش‌زمینه: برخی محققین استفاده از اولتراسوند را در تشخیص سندرم تونل کارپ پیشنهاد کرده‌اند اما توانایی آن در تعیین شدت بیماری روشن نیست. در این مطالعه توانایی اولتراسوند در تعیین شدت سندروم تونل کارپ با استفاده از اندازه‌گیری سطح مقطع عصب مدین در مقایسه با سرعت انتقال عصب (Nerve Condiation Study) بررسی شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه آینده‌نگر، ۱۸۱ مچ متعلق به ۹۴ بیمار مشکوک به سندرم تونل کارپ در یک مرکز آموزشی تهران بررسی گردید. سطح مقطع عصب مدین با اولتراسوند اندازه‌گیری و شدت بیماری براساس معیار ارائه شده توسط «اِل‌میدانی» و همکاران تعیین گردید. سپس بیماران براساس سرعت انتقال عصب در یکی از چهار گروه نرمال یا سندرم تونل کارپ خفیف، متوسط یا شدید قرار گرفتند. در نهایت میانگین سطح مقطع عصب بین گروه‌ها مقایسه شد و ضریب توافق کاپا بین دو روش برای تعیین شدت بیماری محاسبه گردید.یافته‌ها: با افزایش شدت بیماری، میانگین سطح مقطع عصب به‌طور معناداری افزایش یافت (۰.۰۰۰۱>p < /em>). تعیین شدت بیماری براساس اولتراسوند در ۵۶.۹% از مچ‌ها شامل ۸۸.۸% نرمال، ۷۰.۷% سندرم تونل کارپ شدید، با سرعت انتقال عصب مطابقت داشت. ضریب توافق کاپا بین دو روش اولتراسوند و EMG/NCV برابر ۰.۴۳۶تعیین گردید (۰.۰۰۱>p < /em>).نتیجه‌گیری: تشخیص وجود سندرم تونل کارپ شدید یا عدم وجود آن با سونوگرافی، می‌تواند در تصمیم‌گیری برای انجام جراحی یا جراحی نکردن بسیار کمک‌کننده باشد. البته در این مورد توجه به علایم بالینی بیمار و تفسیر یافته‌های سونوگرافی براساس آنها بسیار حائز اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Efficacy of Ultrasound in Determining the Severity of Carpal Tunnel Syndrome

نویسندگان [English]

 • Farivar A Lahiji, MD
 • Hamidreza Aslani, MD
 • Amir Bisadi, MD
 • Seyed Mahdi Hosseini Khameneh, MD
 • Elham Rahimian, MD
 • Ali Fotouhi Maleki, MD
 • Seyyed Rouhollah Mousavi, MD
 • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

 Background: Some authors suggested using ultrasound
in diagnosis of carpal tunnel syndrome (CTS), however the efficacy of
ultrasound in determining the severity of disease is unclear. In current study,
we aimed to investigate the diagnostic efficacy of ultrasound in determining
the severity of CTS in comparison with NCV using measurement of cross-sectional
area of median nerve. Methods: In
a prospective study, 181 CTS suspected wrists (94 patients) were investigated.
The cross-sectional area of the median nerve was measured using ultrasound and
the severity of disease was determined based on criteria of El Miedany et al. Based on the NCV,
the patients were divided into four groups of normal, mild, moderate or severe
CTS. Finally, the mean cross-sectional area was compared between the groups and
the kappa agreement coefficient for determining the severity of disease by the two
methods was calculated. Results: The mean cross-sectional area increased
significantly with increase in disease severity (p < /i>>.001). Conclusions: Determination of cross-sectional area of
median nerve with ultrasound can be a useful tool in decision-making about
surgical intervention in carpal tunnel syndrome. However, the clinical
correlation is mandatory.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ultrasonography
 • carpal tunnel syndrome
 • Electrodiagnosis
 • Diagnostic techniques
 • Neurological