نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور

10.22034/ijos.2020.121090

چکیده

پیش‌زمینه: استئومیلیت هماتوژن حاد نوعی التهاب استخوان در دوران کودکی و نوجوانی خصوصاً در پسرها می‌باشد که معمولاً متافیز استخوان‌های بلند بخصوص تیبیا را درگیر می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی سوش شایع و استخوان‌های درگیر در کودکان بود.مواد و روش‌ها: در یک بررسی گذشته‌نگر، پرونده پزشکی ۱۱۱ کودک زیر ۱۳سال مبتلا به استئومیلیت هماتوژن حاد بستری شده در دو بیمارستان شهر اهواز بین سال‌های ۱۳۷۵تا ۱۳۸۵مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور متغیرهای سوش میکروبی و استخوان درگیر در جامعه مورد مطالعه بررسی شدند.یافته‌ها: نتایج نشان داد استئومیلیت هماتوژن حاد در پسرها ۳.۲۷ برابر دخترها بود. شایع‌ترین استخوان درگیر در پسرها دیستال تیبیا و در دخترها پروگزیمال فمور بود. در  ۶۸.۸۹% بیماران کشت ترشحات چرکی مثبت بود و استافیلوکوک اورئوس شایع‌ترین ارگانیسم در هر دو جنس بود.نتیجه‌گیری: استومیلیت هماتوژن حاد در پسران به طور چشمگیری شایع تر می باشد. همچنین نوع استخوان درگیر شایع در پسرها و دخترها متفاوت است.؛ اما  سوش میکروبی شایع در هر دو جنس یکسان و با درص بالایی  استافیلوکوک اورئوس می  باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acute Hematogenous Osteomyelitis in Children: a Retrospective Review in Ahvaz Hospitals

نویسندگان [English]

  • Ahmad Dasht Bozorg
  • Seyed Saeed Tabatabaee
  • Tahmineh Ghalami

چکیده [English]

Background: Acute Hematogenous Osteomyelitis (AHO) is a potentially dangerous disease of childhood which is often seen in boys and involves the metaphysis of lower extremity, especially tibia. The aim of this study is to review the common bones and common organisms involved in hematogenous osteomyelitis in children.Methods: In this retrospective study, the data of 111 children with acute hematogenous osteomyelitis admitted between 1997 and 2006 in two training hospitals in Ahvaz, Iran was studied. The responsible organism and the involved bone are the cases of interest in this study. Results: Acute hematogenous osteomyelitis was 3.27 times more common in boys than girls. The most common site of involvement was distal tibia in boys and proximal femur in girls. In 68.89% of the patients the culture of the involved bone was positive and the most common organism was staphylococcus aureus in both sexes. Conclusions: Acute hematogenous osteomyelitis is more common in boys than girls. The most common site of involvement was different in boys and girls but the most common responsible organism for infection was staphylococcus aureus in both genders. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteomyelitis
  • Epidemiology
  • Child
  • Bone
  • Infection