نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121089

چکیده

پیش‌زمینه: همی‌ورتبرا یکی از دلایل شایع اسکولیوز مادرزادی است. در موارد پیشرونده و در صورت نیاز به رزکسیون همی‌ورتبرا، معمولاً از طریق یک رویکرد ترکیبی جلویی خلفی انجام می‌پذیرد که با موربیدیته بالا همراه است. اخیرا رزکسیون همی‌ورتبرا از طریق رویکرد خلفی معرفی شده است. در این مطالعه تجربیات روش خلفی ارائه گردیده است.مواد و روش‌ها: در این مطالعه گذشته‌نگر ۱۰ بیمار دچار اسکولیوز مادرزادی کمری که در سال‌های ۹۰-۱۳۸۷ تحت رزکسیون همی‌ورتبرا از طریق رویکرد خلفی و با استفاده از پیچ ترانس پدیکولار و فیوژن کوتاه قرار گرفته بودند، بررسی شدند. قوس‌های اسکولیوز اصلی و جبرانی و میزان قوس کیفوز مربوط به قبل از عمل با پیگیری ۱۰±۱۶.۱ماه مقایسه شدند.یافته‌ها: فیوژن در تمام بیماران به دست آمد. میانگین قوس اسکولیوز اصلی، اسکولیوز جبرانی و کیفوز به طور معناداری به ترتیب از ۶.۶±۳۹.۶ به ۵±۱۱.۳درجه، از ۵.۱±۱۲.۹به ۳.۴±۷.۸ درجه و از ۸.۱±۱۵.۶ به ۸.۲±۲.۷درجه کاهش یافت (۰.۰۵>p < /em>). میانگین میزان اصلاح قوس اسکولیوز اصلی ۹±۷۲.۵ درصد و میانگین اصلاح قوس جبرانی ۳۴.۳±۳۷.۷ درصد به دست آمد. همچنین میانگین اصلاح کیفوز ۵۱±۹۰درصد بود. هیچ بیماری دچار عوارض نوروواسکولار یا عمومی ناشی از جراحی نشد.نتیجه گیری: فرزکسیون همی ورتبرا از طریق رویکرد خلفی تنها با استفاده از پیچ ترانس پدیکولار و فیوژن کوتاه در پیگیری کوتاه مدت، روش ایمن و موثر در درمان بیماران دچار اسکولیوز مادرزادی ناشی از همی ورتبرا در یک سطح می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Outcome of Hemivertebrectomy through a Posterior Only Approach in Lumbar Congenital Scoliosis

نویسندگان [English]

  • Mohsen Karami
  • Ali Akbar Esmailiejah
  • Mohammad Hossein Kazemi
  • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

 Background: Hemivertebra is one of the common causes of congenital
scoliosis. In cases with curve progression, resection of the hemivertebra
through a combined anterior and posterior approach (CAPA) is one of the usual treatment
modalities which is associated with high morbidity. Recently, hemivertebra
resection through a posterior only approach (POA) is introduced. In the current
study, we are reporting our experience with a single posterior approach. Methods: Ten
patients with lumbar CS who had undergone hemivertebra resection through a POA
with transpedicular instrumentation and short segment fusion, between 2009 and
2012 were retrospectively studied. The main and the compensatory scoliotic
curves and kyphotic curves were measured and compared before surgery and by the
16.1±10 months follow-up. Results: Fusion was
obtained in all of the patients. The mean drop in the main, compensatory and
kyphotic curves were 39.6±6.6 to 11.3±5 degrees, 12.9±5.1 to 7.8±3.4 degrees
and 15.6±8.1 to 2.7±8.2 degrees, respectively (p < /i>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scoliosis
  • Congenital
  • Spine
  • Hemivertebra