نویسندگان

دانشگاه شاهد، دانشکده پزشکی

10.22034/ijos.2020.121086

چکیده

پیش‌زمینه: سندروم تونل کارپ در اثر فشرده شدن عصب مدیان در تونل کارپ در مچ دست ایجاد شده و سبب درد و اختلال حسی در دست‌ها به‌خصوص در محدوده انگشتان شصت و سبابه و میانی می‌گردد. این بیماری شایع‌ترین علت احتباس عصب در اندام فوقانی می‌باشد. به‌طورکلی برای این اختلال دو گروه درمان جراحی و غیرجراحی وجود دارد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه کوهورت ۲۲۰ بیمار مبتلا به سندروم تونل کارپ با دو روش مچ‌بند طبی و جراحی تحت درمان قرار گرفتند. در طی ۱۲ماه، بیماران از نظر میزان کاهش علایم و بهبود عملکرد با پرسشنامه لوین مقایسه شدند. یافته‌ها: بین علایم دو گروه جراحی و اسپلینت در زمان شروع درمان تفاوتی وجود نداشت در ماه‌های اول و سوم میانگین میزان علایم در گروه اسپلینت به‌طور معنی‌داری کمتر بود درحالی که از ماه ششم به بعد میزان علایم در گروه جراحی به‌طور معنی‌داری کمتر بود. از نظر میزان عملکرد براساس نمره مقیاس عملکرد ( Function Scale Score ) بین بیماران دو گروه الگوی مشابهی وجود داشت و عملکرد بیماران در ماه‌های اول و سوم در گروه اسپلینت و در ماه‌های ششم و دوازدهم در گروه جراحی بهتر و این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود (۰۰۰۱/۰= p < /i>). نتیجه‌گیری: اگرچه نتایج درمان در گروه اسپلینت در دو ماه اول بهتر بود اما روش جراحی در طی ۶ تا ۱۲ ماه نتایج بهتری در درمان این اختلال ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Surgical Treatment with Splinting in Treating Carpal Tunnel Syndrome

نویسندگان [English]

  • Siamak Afshin Majd
  • Shahryar Poorfarzam
  • Daryoosh Mehdi Barzi
  • Masoud Moghadamnia

چکیده [English]

Background: Carpal tunnel syndrome is the entrapment of median nerve in carpal tunnel, resulting in pain and numbness in hand and fingers. It is the most common cause of nerve entrapment in the upper limb. There are two main treatment protocoles: medical and surgical. Methods: In a cohort study, in 220 patients with carpal tunnel syndromes, splinting was compared with sugery. During a 12 months period, symptoms relief and function improvement were evaluated, using the Levine questionnaire. Results: There was no difference between the two groups at the beginning. In the first and third months of follow-up the symptoms severity was lower in splint group but in the six and twelve month evaluation, the surgical group had less symptoms. Regarding functional improvement, the same results occurred with better results in one and three months for splint group and in six and twelve months for surgical group. Conclusions: Although splinting for carpal tunnel syndrome had superior results in first two months, the improvement with surgery is better maintained into 6-12 months .

کلیدواژه‌ها [English]

  • carpal tunnel syndrome
  • Splint
  • treatment
  • Surgery
  • Treatment outcome