نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121085

چکیده

پیش‌زمینه: آگاهی از زاویه ورژن استابولوم و تشخیص زاویه طبیعی از غیرطبیعی در بیماری‌های مختلف حائز اهمیت است. میزان طبیعی آن ممکن است در جوامع مختلف متفاوت باشد. در این مطالعه عکس‌های سی‌تی‌اسکن تعدادی بیمار «غیرارتوپدی» به عنوان نمونه کوچک از افراد ایرانی اندازه‌گیری و گزارش می‌شوند. مواد و روش‌ها: در این تحقیق توصیفی گذشته‌نگر، سی‌تی‌اسکن لگن برروی ۸۱ بیمار (۵۴ مرد، ۲۷ زن) که به علت مشکل غیر ارتوپدی تصویربرداری شده بودند انجام شد. ورژن استابولوم اندازه‌گیری و بین ‌دو گروه جنسی زن و مرد و و دهک‌‌های مختلف سنی مقایسه گردید. میانگین سن بیماران ۱/۱۴±۵/۴۱ سال بود. یافته‌ها: اندازه ورژن استابولوم ۴/۳±۷/۱۷ درجه (۳۲-۸ درجه) تعیین گردید. در گروه مورد مطالعه، بین سن یا جنس و ورژن استابولوم از نظر آماری رابطه معنی‌دار وجود نداشت. نتیجه‌گیری: مقدار ورژن استابولوم در گروه نمونه ایرانی بین ۴/۱۷ تا ۴/۱۹ درجه با ضریب اطمینان ۹۵% بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Acetabular Version: An Assessment on Non-Orthopaedic Pelvic CT Films

نویسندگان [English]

  • Firooz Madadi
  • Mahdi Bahari Mehrabani
  • Mohammad Ali Jalili
  • Farshad Safdari, MSc

چکیده [English]

Background: The knowledge about acetabular version and angle changes in different conditions is important. The normal acetabular version may be different in various populations. We would like to report measurement of this value in a small sample of Iranains with non-orthopaedic conditions. Methods: One coronal pelvic CT film of 81 patients (54 male, 27 female) who had undergone CT scanning for non-orthopaedic reasons was examined in a retrospective cross-sectional study. The acetabular versions were measured and compared for different genders and different age decades. The patients were aged 41.5±14.1 years. Results: The acetabular version was 17.7±3.4 degrees (range: 8 to 32 degrees). There was no significant relationship between acetabular version and age or gender in this sample. Conclusions: The acetabular version in this Iranian group ranged from 17.4 to 19.4 degrees with 95% confidential intervals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acetabulum
  • Tomography, computerized
  • Anatomy