نویسندگان

بیمارستان شمس‌الشموس مشهد

10.22034/ijos.2020.121075

چکیده

  آرزوی بیماران و پزشکان درگیر با «درد غیراختصاصی مرتبط با فعالیت اندام فوقانی»، رویکردی مناسب در جهت مدیریت علایم است. برقراری ارتباط مستند بین تغییرات موجود در شدت علایم با عوامل روانشناختی (خلق، تفکر فاجعه‌سا ز و افزایش نگرانی در مورد بیماری) که به رفتار درمانی‌ شناختی پاسخ مناسب بدهد، منجر به تغییر نگرش و پیدایش ایده‌ای جدید در مواجهه با درد غیر‌اختصاصی اندام فوقانی خواهد شد. در نگرش جدید، چارچوب مرسوم زیستی ـ پزشکی (بیومدیکال) به معنای وجود ارتباط مستقیم بین احساس ناخوشی (حس خوب نبودن) و بیماری (وجود آسیب بافتی) ، توسط بیمار و پزشک به چالش کشیده می‌شود. به‌عنوان اولین گام پزشک باید همدلی با بیمار را در اولویت قرار دهد و همواره در نظر داشته باشد که کلمات ، در نظر گرفتن یک نام خاص برای بیماری و پیشنهاد روش‌های درمانی گوناگون می‌تواند منجر به تشدید علایم و اتخاذ رویکردهای تطابقی نامناسب توسط بیمار شود و احساح ناخوشی را در وی تشدید نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Upper Extremity Ache

نویسندگان [English]

  • Hossein Ahmadzadeh Chabok
  • David Ring

چکیده [English]

Both patients and providers hope for better management strategies for nonspecific activity-related upper limb pain. The next innovation may arise from the strong evidence that psychological factors responsive to cognitive behavioral therapy (mood, catastrophic thinking, and heightened illness concern) best account for variation in symptom intensity and magnitude of disability. This innovation represents a change in culture for patients and providers, both of whom are accustomed to the biomedical framework that anticipates a direct correspondence between illness (the state of being unwell) and disease (pathophysiology). As a first step health providers can prioritize empathy remain mindful that words, illness concepts, and treatments can reinforce ineffective coping strategies and encourage curiosity about the human illness experience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pain
  • Upper Extremity
  • Cognitive Behavior Therapy
  • Coping mechanism
  • Biopsychosocial