نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

10.22034/ijos.2020.121072

چکیده

پیش زمینه : در بسیاری موارد هرنی دیسک بین مهره‌ای کمری با تنگی بدون علامت کانال نخاعی در این ناحیه همراه است که تنها به‌صورت پرتونگاری تشخیص داده می‌شود . در مطالعه حاضر نتایج درمان دو روش لامینکتومی و لامینوتومی مقایسه شدند . مواد و روش ها : در این کارآزمایی بالینی تصادفی، ۴۰ بیمار دچار هرنی دیسک کمری و تنگی بدون علامت کانال کمری به دو گروه مساوی لامینکتومی و لامینوتومی تقسیم شدند . قبل و بعد از جراحی، شدت درد و ناتوانی به ترتیب با استفاده از مقیاس سنجش دیداری درد و «معیار ناتوانی اُسوِستری» ( Oswestry Disability Index=ODI ) در هر دو گروه و بین دو گروه مقایسه شدند. نتایج جراحی با استفاده از سیستم نمره‌دهی « انجمن ارتوپدی ژاپن» ( JOA ) و همچنین مدت جراحی، میزان خونریزی و مدت بستری در بیمارستان بین دو گروه مقایسه گردید . مدت زمان پیگیری یک سال بود. یافته ها : شدت درد و نمره ODI در هر دو گروه بعد از عمل نسبت به قبل از عمل به‌طور معنی‌داری کاهش یافت (۰۰۱/۰> p < /i>). شدت درد، نمره ODI و نتایج جراحی بر ‌ اساس JOA بین دو گروه یکسان بود. مدت جراحی و حجم خونریزی در گروه لامینوتومی به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه لامینکتومی (۰۰۱/۰> p < /i>)، اما مدت بستری بین دو گروه یکسان بود . نتیجه ‌ گیری : نتایج کوتاه‌مدت هر دو روش درمانی مطلوب و یکسان بود . ‌ اما از آنجا که لامینکتومی تهاجمی‌تر از لامینوتومی است و احتمال بروز بی‌ثباتی را افزایش می ‌ دهد، در بیماران دچار هرنی دیسک کمری همراه با تنگی پرتونگاری کانال کمری، انجام لامینوتومی ارجح است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of

نویسندگان [English]

  • Hossein Nayeb Aghaie
  • Hossein Safdari
  • Khalil Komlakh
  • Farshad Safdari

چکیده [English]

Background: There are many cases with lumbar disk herniation in which asymptomatic lumbar canal stenosis will be diagnosed radiologically. In current study, we compared the outcomes of treating these patients with either laminectomy or laminotomy. Methods: In this randomized clinical trial, there were 40 patients with lumbar disk herniation and asymptomatic lumbar canal stenosis assigned to 2 groups: laminectomy and fenestration. The severity of pain and disability were determined utilizing visual analogue scale (VAS) and Oswestry disability index (ODI) both before and after the surgery and the scores were compared in each group and between the two groups. The outcome of surgery was also compared using Japanese Orthopaedic Association (JOA) scoring system in a one year follow-up. The surgical time, blood loss and duration of hospital stay were also compared. Results: Significant postoperative decrease in severity of pain and ODI were found in both groups (p < /i>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intervertebral disc displacement
  • Spinal stenosis
  • Laminotomy
  • Laminectomy
  • Diskectomy