نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

10.22034/ijos.2020.121061

چکیده

پیش‌زمینه: در این مطالعه نتایج طولانی‌مدت (بیش از ۵ سال) دو روش «کوتاه‌کردن رادیوس» و «پیوند استخوان متصل به خون‌رسان» در بیماران کین‌باخ مقابسه شدند. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر با ۱۶ بیمار مبتلا به مراحل اولیه بیماری کین‌باخ، ۹ بیمار با دوره پیگیری ۴/۶ سال که تحت کوتاه‌کردن رادیوس قرار گرفته بود (گروه ۱) و ۷ بیمار با دوره پیگیری ۵/۶ سال که تحت پیوند استخوان متصل به رگ خون‌رسان قرار گرفته بودند (گروه ۲) بررسی شدند. دو گروه از نظر سن، جنس، دست عمل شده، مراحل اولیه بیماری طبق تقسیم‌بندی «لیتمن» و مدت پیگیری مشابه بودند. دو گروه در اولنار واریانس تفاوت بارزی داشتند. در آخرین پیگیری بیماران از نظر درد، حرکات مچ‌دست، قدرت چنگ زدن، قدرت کارکرد و برآوردهای رادیولوژیک بررسی شدند. نتایج با مقیاس «ناکامورا» (Nakamura) و «کونیی» (Cooney) ارزیابی شدند. یافته‌ها: بین دو گروه از نظر درد، حرکات مچ‌دست، قدرت چنگ زدن و تغییرات پرتونگاری تفاوت معنی‌داری وجود نداشت، اگرچه میزان قدرت چنگ زدن در گروه ۲ بالاتر بود. در گروه اول، در ۷ بیمار نمره «ناکامورا» و در ۵ بیمار نمره «کونیی‌» رضایت‌بخش بود. نمره تمامی بیماران گروه ۲ در دو مقیاس رضایت‌بخش بود. تفاوت میانگین نمرات «کونیی» دو گروه معنی‌دار بود. از نظر عمکرد مچ‌ دست، بین میانگین نمرات «کونیی» در دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود داشت. تفاوت میانگین نمرات «ناکامورا» در دو گروه معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: هر دو گروه نتایج طولانی‌مدت مناسبی داشتند و تفاوت رادیولوژیک یا بالینی اساسی بین دو شیوه جراحی یافت نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Long-Term Clinical and Radiological Outcomes of Radial Shortening Osteotomy and Vascularized Bone Graft in Kienböِck Disease

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Afshar
  • Karim Eivaziatashbeik

چکیده [English]

Background: This study evaluated the long-term (>5 y) outcomes of radial shortening osteotomy and vascularized bone graft in Kienböck disease patients. Methods: In a retrospective study of 16 patients with early stage Kienböck disease, 9 patients with average follow-up of 6.4 years had radial shortening osteotomy (group 1), and 7 with average follow-up of 6.5 years had pedicled vascularized bone graft (group 2). The 2 groups were similar in age, sex, operated side, initial Lichtman stage, and follow-up duration. There were significant differences in ulnar variance between the 2 groups. At the last follow-up, the patients were evaluated for pain, wrist motion, grip strength, functional status, and radiographic assessment. The overall results were evaluated by Cooney wrist function score and Nakamura scoring system for Kienböck disease. Results: The 2 groups had no significant difference in pain, motion, grip strength, and radiologic assessment however, grip strength percentage was better in group 2. There was no significant difference between the radiographic changes of the 2 groups. In group I, 7 patients had satisfactory Nakamura scores, and 5 patients had satisfactory Cooney scores. All of the patients in group 2 had satisfactory Cooney and Nakamura scores.The difference in the mean Cooney wrist function score in the 2 groups was significant. The difference of Nakamura scores in the 2 groups was not significant. Conclusions: Both groups had reasonable long-term outcomes. We were unable to recognize a substantial clinical or radiological difference between the 2 surgical treatments in long-term outcome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kienböck
  • Radial shortening osteotomy
  • Vascularized bone graft