نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121060

چکیده

  پیش‌زمینه: مرور مقالات مرتبط با سلول‌های بنیادی نشان می‌دهند که این عوامل بر کاهش درد و تاخیر در پیشرفت استئونکروز سر فمور در مراحل اولیه تاثیر دارند. در این مطالعه اثربخشی درمان به وسیله ایجاد تونل استخوانی و کاشت مغز استخوان اتولوگ تغلیظ شده در مراحل اولیه بررسی شد.   مواد و روش‌ها: مطالعه به‌صورت کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد. تعداد ۲۸ هیپ در مراحل اولیه استئونکروز به دو گروه ۱۴ تایی تقسیم شدند و در همگی تونل استخوانی ایجاد گردید. در گروه گرافت مغز استخوان تزریق سلول‌های تک‌هسته‌ای مغز استخوان اتولوگ نیز انجام شد. بیماران و افراد ارزیابی کننده نسبت به تعیین گروه درمان ناآگاه بودند. مدت پیگیری ۲۴ ماه بود و در پایان دوره بیماران با مقیاس «وُومک» (WOMAC)، مقیاس سنجش دیداری درد (VAS) و ام‌آرآی ارزیابی شدند.   یافته‌ها: نتایج نشان دادند تفاوت میانگین و روند تغییرات نمرات در مقیاس‌های «وُومک» و سنجش دیداری درد ۲۴ ماه پس از عمل جراحی بین دو گروه از نظر آماری معنی‌دار بود (۰۰۱/۰>p < /i>) . تغییرات نتایج ام‌آرآی در گروه گرافت در جهت بهبودی (۰۴۶/۰=p < /i>) و در گروه دیگر در جهت تخریب (۰۰۱/۰>p < /i>) معنی‌دار بود. سه مورد از ۱۴ بیمار در گروه گرافت پسرفت بیماری داشتند.   ن تیجه‌گیری: تزریق مغز استخوان تغلیظ شده در ناحیه نکروتیک می‌تواند درمان موثری در مراحل اولیه استئونکروز سر فمور باشد و باعث کاهش درد و علایم مفصلی و همچنین تاخیر در پیشرفت بیماری و حتی کاهش مرحله استئونکروز گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Treatment of Femoral Head Osteonecrosis by Core Decompression with and without Autograft of Concentrated Mononuclear Cells Infusion (A Comparative Study)

نویسندگان [English]

  • Sadegh Saberi
  • Mahmood Farzan
  • Reza Mostafavi Tabatabaee

چکیده [English]

Background: The use of stem cell is believed to reduce pain and delay the deterioration in the early stages of femoral head osteonecrosis.The aim of this study was to evaluate the effect of autologus concentrated mononuclear bone marrow cell implantation after core decompression in femoral heads that were in the early stages of osteonecrosis. Methods: Twenty eight femoral heads with osteonecrosis that were undergoing core decompression were randomly divided into two groups of 14. One group received additional implantation of autologus bone marrow mononuclear cells. The two groups were, then evaluated within 2 years with WOMAC (Western Ontario and McMaster University osteoarthritis index), visual analogue pain index (VAS) and MRI of the femoral heads. Results: A significant improvement in WOMAC, and VAS scores was observed within the 2 years of follow-up in the implanted group, compared to the control group (p < /i>=.046), with 3 cases showing change to a lower osteonecrosis stage. The control group, on the other hand, showed worsening in the osteonecrotic heads (p < /i>

کلیدواژه‌ها [English]

  • Osteonecrosis
  • Femur neck
  • stem cells
  • Decompression