نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10.22034/ijos.2020.121057

چکیده

پیش‌زمینه: سیستم‌های غیرسیمانی در تعویض مفصل ران جایگزین مناسب شیوه‌های سیمانی در بیماران جوان‌تر می‌باشد، اما در مورد مسن‌ترها اختلاف‌نظر وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج عملکرد و عوارض دو شیوه سیمانی و غیرسیمانی در سالمندان بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، بیماران سنین بالای 65 سال که طی سه سال به‌علت شکستگی گردن فمور یا استئوآرتریت مفصل ران جهت تعویض کامل مفصل در سه مرکز درمانی بستری شده بودند، بررسی شدند. برای سنجش پیامد عملکرد از «نمره لگن هریس» استفاده شد. بیماران از نظر بروز عوارض زودرس (ترومبوفلبیت اندام تحتانی، دررفتگی، هماتوم وعفونت) و دیررس (شل شدگی آسپتیک، دررفتگی، و عمل مجدد) ارزیابی شدند.
یافته‌ها: از 209 بیمار واجد شرایط 96 بیمار (9/45%) به روش سیمانی و 113 بیمار (54%) به روش غیرسیمانی جراحی شدند. مدت زمان پیگیری 5 سال و 2 ماه (82-51 ماه) بود. در مجموع 8 بیمار (8/3%) عوارض زودرس داشتند که 5 بیمار در گروه سیمانی و 3 بیمار در غیرسیمانی بودند. در 2 مورد عارضه دیررس (شل‌ شدگی در گروه سیمانی و دررفتگی برای غیرسیمانی) مشاهده شد. در پیگیری نهایی «نمره لگن هریس» در گروه سیمانی و غیرسیمانی به ترتیب 71/41±01/84 و 02/5±85 بود (05/0≤p).
نتیجه‌گیری: در بیماران سنین بالای 65 سال، تعویض مفصل ران غیرسیمانی می‌تواند نتایج عملکردی رضایت‌بخش در حد روش تعویض مفصل سیمانی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Outcomes and Complications of Total Hip Replacement in Patients over 65 Years of Age (A Comparison Between Cemented and Cementless Techniques)

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mardani-Kivi 1
  • Mahmood Karimi Mobarakeh 2
  • Kamran Asadi 1
  • Keyvan Hashemi Motlagh 1
  • Khashayar Saheb Ekhtiari

چکیده [English]

Background: Cementless total hip replacement is an accepted alternative to total hip replacement with cement in younger patients, but it remains controversial for elderly patients. This study evaluated the functional results and complications of cemented and cementless methods in old patients.
Methods: In this cross-sectional study, all the patients aged 65 years or older who had been hospitalized for total replacement of hip joint because of femoral neck fracture or osteoarthritis of hip were studied during a 3-year period in three educational hospitals in Iran. "Harris hip score" was used to assess the functional consequences. The early complications -thrombophlebitis of lower limbs, dislocation, hematoma and infection - and late complications - aseptic loosening, dislocation, and reoperation, were documented.
Results: 209 eligible patients, including 96 (45.9%) cemented and 113 (54%) cementless were studied. Patients were followed for a mean period of 5 years and 2 months (51-82 months). The overall rate of early complication was 8 cases (3.8%): five in the cemented and three in cementless group, respectively. Late complications were seen in two cases -one loosening in cemented group and one dislocation in cementless group. The final Harris hip score at the final follow-up was 84.01±4.71 in cemented and 85±5.02 in the cementless groups (p≥.05).
Conclusion: Cementless hip replacement can have a satisfactory functional result like cemented hip replacement procedure in the elderly patients over 65 years of age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arthroplasty
  • Replacement, hip
  • Aged
  • Treatment outcome