نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی تهران

10.22034/ijos.2020.121055

چکیده

پیش‌زمینه: هدف از انجام این مطالعه بررسی نتایج شکستگی کالکانئوس به روش جااندازی باز با تثبیت داخلی و توصیف عوارض و مشکلات پس از جراحی بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه شبه تجربی، 20 بیمار با میانگین سنی 5/35 سال (69-15 سال) با شکستگی داخل مفصلی کالکانئوس درجه دو و سه طی 5 سال در یک مرکز درمانی تهران تحت عمل جراحی با روش جااندازی باز با تثبیت داخلی قرار گرفتند. مشخصات بیماران و زوایای «بوهلر» و «گیسان» قبل و بعد از عمل اندازه‌گیری و با روش‌های آماری مقایسه شدند. یافته‌ها: بین زوایای «بوهلر» و «گیسان» قبل و بعد از جراحی تفاوت معنی‌داری وجود داشت (000/0p=) و جراحی باز همراه با تثبیت داخلی به میزان زیادی بر اصلاح این زوایا تاثیر گذاشت. بررسی بیماران با «سیستم امتیازدهی انجمن پا و مچ پای امریکا» (AOFAS) و «مقیاس عملکرد پا» (FFI) در یک پیگیری 6-4 ماهه نشان داد 80% بیماران نتایج عالی و خوب و20% نتیجه متوسط کسب کردند. به‌طورکلی 7 بیمار دچار عوارض پس از جراحی شدند که با موفقیت‌ کنترل شد. نتیجه‌گیری: نتایج درمان شکستگی کالکانئوس با استفاده از جراحی جااندازی باز با تثبیت داخلی، اثر مثبت داشت و با مطالعات قبلی همسو بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Open Reduction and Internal Fixation in Fracture of Calcaneus

نویسندگان [English]

  • Amir Salari
  • Sadegh Saberi
  • Ramin Spandar
  • Mahmood Motamedi

چکیده [English]

Background: The objective of this study was to evaluate the results of our experience in open reduction and internal fixation of fractures of calcaneus. Methods: In a quasi experimental study, 20 patients with mean age of 35.5 years (15-69 years) with calcaneus fracture - grade II and III- underwent surgery with open reduction and fixation in a 5-year period in a training hospital in Tehran-Iran. The patients' profile, Bohler and Gysan angles before and after surgery were measured and statistically analyzed. Results: Post surgery Bohler and Gysan angles showed significant improvement (p=.000). Open surgery with internal fixation contributed to improving the angles. The questionnaire with a 4-6 months follow-up showed that the average American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS) score and Food Function Index (FFI) score was good or excellent in 80% and fair in 20%. Overall, 7 patients had complications after surgery, which were controlled successfully painted patients have had good results after surgery. Conclusion: The results of calcaneus fractures treated with open reduction internal fixation surgery have a positive effect and are in line with previous studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calcaneus
  • Fracture Fixation, Internal
  • Treatment outcome