نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشگاه علوم پزشکی بابل

10.22034/ijos.2020.121048

چکیده

پیش‌زمینه: بلوک عصب سوپرااسکاپولار یکی از درمان‌های درد مزمن شانه است که اغلب با استفاده از نشانه‌های آناتومیک (روش مور) انجام می‌شود. اخیرا به منظور کاهش عوارض و افزایش دقت تزریق، انجام بلوک تحت هدایت سونوگرافی توصیه شده است. هدف از انجام این مطالعه مقایسه نتایج کوتاه مدت بلوک عصب سوپرااسکاپولار به کمک سونوگرافی و با استفاده از روش کلاسیک بود. مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی بالینی 50 بیمار دچار درد مزمن شانه به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه اول بلوک عصب سوپرااسکاپولار تحت هدایت سونوگرافی و در گروه دوم با تکنیک «مور» (Moore) انجام شد. شدت درد با مقیاس دیداری درد، عملکرد بیماران با مقیاس نمره‌گذاری Constant شانه و رضایت بیماران قبل و بعد از درمان سنجیده و داده‌های دو گروه مقایسه شدند. یافته‌ها: در پایان هفته و ماه اول شدت درد در گروه سونوگرافی کمتر از گروه «مور» بود. نمره Constant شانه در پایان هفته اول بین دو گروه متفاوت نبود اما در پایان ماه اول در گروه سونوگرافی بیشتر از گروه «مور» بود. میزان رضایت پس از تزریق در گروه سونوگرافی بیشتر از گروه «مور»، در پایان هفته اول یکسان، و در پایان ماه اول در گروه سونوگرافی بیشتر از گروه «مور» بود. در هیچ‌یک‌ از بیماران دو گروه عارضه خاصی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: بلوک عصب سوپرااسکاپولار به کمک سونوگرافی نسبت به تکنیک «مور» در کوتاه مدت از نظر کاهش شدت درد و بهبود کارآیی شانه با نتایج بهتری همراه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Suprascapular Nerve Block in Chronic Shoulder Pain (A Comparative Study between Ultrasonography-Guide and Moore Techinques)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Massoud Hashemi 1
  • Mehrdad Taheri 2
  • Farivar A Lahiji 1
  • Seyyed Morteza Kazemi 1
  • Farshad Safdari 1

چکیده [English]

Background: ''Suprascapular nerve block'' is a well known technique for treating chronic shoulder pain. Ultrasonography-guided nerve block is a new technique hoping to decrease the complications of inadvertent injection of drug into the vessels or nerve sheet by increasing the accuracy and efficacy of the injections. Methods: In a trial clinical study, 50 Patients suffering from chronic shoulder pain were divided randomly into two groups. In the first group, nerve block was applied under the ultrasonograpy guide and in the second group using direct anatomic landmarks (Moore technique). Pain score was assessed using a visual analog scale (VAS) and shoulder function was evaluated by constant shoulder score (CSS) before the injection and after the block. The patients' satisfaction rate and efficacy were also evaluated and compared between the two groups. Results: There was no statistically significant difference between the two groups in pain or shoulder functional scores before the procedure (p≥.05). One week after the nerve block, the first group revealed significantly improvement in pain score p=.035). Although shoulder function improved in both groups, the difference was not significant. (p≥.05). One month later, pain and shoulder functional scores showed better improvement in group one compared to group two (p=.000). No complication occurred in either group. Conclusion: Ultrasonography-guided suprascapular nerve block has better outcome in pain score and shoulder function compared with ''blindly'' blocking the nerve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nerve block
  • Shoulder Pain
  • Ultrasonography