نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

10.22034/ijos.2020.121047

چکیده

پیش‌زمینه: گیرافتادن تاندون خم‌کننده پولیسیس لونگوس در محل پولی A1 شایع‌ترین علت ایجاد علایمی چون گیرکردن و درد در هنگام خم و راست کردن شست است که به آن شست ماشه‌ای گفته می‌شود. هدف از این مطالعه، تعیین میزان اثربخشی تزریق کورتیکواسترویید به درون غلاف تاندون با هدایت سونوگرافی برای درمان این بیماری بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده‌نگر ۱۰۴بیمار (۷ مرد و ۹۷ زن، ۱۱۲شست ماشه‌ای) با تشخیص بالینی «شست ماشه‌ای» در یک مرکز درمانی در شهر رشت طی 2 سال تحت تزریق کورتیکواسترویید با هدایت التراسوند قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران ۶۳/۷± ۱۱/۵۲ سال بود. روند بهبودی بیماران با رتبه‌بندی سیستم «کوئینل» پیش از تزریق و پس از آن در 5 مقطع (3 و 6 هفته، ۳و ۶ و ۱۲ماه) بررسی شد. یافته‌ها: در طول یک سال پس از تزریق اول از 112 شست، ۱۵مورد (۴/۱۳% ) به تزریق مجدد و/ یا جراحی نیاز پیدا کردند که در ۱۲مورد (۸۰%) تزریق مجدد، در 2 مورد جراحی و در ۱ مورد ابتدا تزریق مجدد و سپس به دلیل عدم بهبودی، جراحی صورت گرفت. کاهش رتبه کوئینل در تمامی شست‌ها پس از تزریق از نظر آماری معنادار بود (۰۰۰۱/۰=p). در پایان یک سال پس از تزریق ۱۱۱شست (۱/۹۹%) کاملاً بدون علامت بودند. نتیجه‌گیری: تزریق کورتیکواسترویید داخل غلاف تاندون خم‌کننده انگشت شست با هدایت التراسوند روش مؤثری در درمان بیماری شست ماشه‌ای است و نیاز به انجام عمل جراحی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey on Efficacy of Sonographically Guided Intra Flexor Sheath Corticosteroid Injection in the Management of Trigger Thumb

نویسندگان [English]

  • Mohsen Mardani-Kivi
  • Farivar A Lahiji
  • Farivar A Lahiji
  • Ali Babaei Jandaghi
  • Khashayar Saheb-Ekhtiari
  • Keyvan Hashemi-Motlagh

چکیده [English]

Background: Entrapment of flexor pollicis longus at the level of A1 pulley is the most common cause of snapping or painful thumb upon flexion and extension motion the so called which is called "Trigger Thumb". The aim of this study is to assess the efficacy of sonographically-guided intra tendon sheath corticosteroid injection in the management of trigger thumb. Methods: In a prospective study 104 patients (7 males, 97 females, 112 trigger thumbs) with the mean age of 52.11±7.63 who had trigger thumb underwent intra flexor sheath corticosteroid injection under the guide of ultrasound in a 2 year period in Rasht-Iran. Improvement was measured using the "Quinnell" grading system before and in intervals after 3 and 6 weeks 3, 6 and 12 months after injection. Results: From the 112 thumbs, 15 (13.4%) required reinjection and/or surgery. Twelve (80%) of these 15 thumbs were simply re-injected, 2 (13.3%) underwent surgery without re-injection but because of no improvement, underwent surgery. Reduction in Quinnell grade after the first injection was significant (p < .0001). One year after the first injection, 111 of 112 thumbs (99.1%) were symptom-free. Conclusion: Sonographically guided intra flexor sheath corticosteroid injectionis an effective method in the management of trigger thumb and would reduce the need for surgical release.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonography
  • Trigger finger disorder
  • injection