نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121046

چکیده

پیش‌زمینه: به منظور ترمیم عصب می‌توان از چسب استفاده نمود. هدف از این تحقیق ارزیابی ترمیم عصب سیاتیک در موش با استفاده از چسب و بخیه و مقایسه آن با گروه درمان نشده بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوع «بررسی مداخله‌ای پیاپی موردها» 18 موش با قطع سیاتیک در داخل کانال نخاعی بررسی شدند. در 14 موش (گروه درمان یا آزمایشی)، ترمیم از طریق پیوند عصب با روش چسب و یک بخیه انجام شد. چهار موش به عنوان گروه کنترل درمان نشدند. برگشت عملکرد حرکتی بعد از 4 ماه ارزیابی گردید. یافته‌ها: آتروفی عضلات اندام تحتانی و عدم بازگشت کارکرد حرکتی در موش‌های درمان نشده مشاهده گردید. در 12 موش گروه درمان برگشت کامل کارکرد عضلات اندام وجود داشت و موش‌ها قادر به راه رفتن بودند، در حالی‌که راه رفتن 2 موش با لنگیدن همراه بود. نتیجه‌گیری: ترمیم عصب سیاتیک قطع شده در داخل کانال نخاع موش با استفاده از چسب و بخیه جراحی می‌تواند باعث برگشت کارکرد اندام تحتانی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sciatic Nerve Graft and Repair with Fibrin Glue and Suplemental Suture (Animal Study in Rat)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Hosseinian
  • Tooraj Salimi

چکیده [English]

Background: Fibrin glue can be used for nerve repair. This study is to evaluate the repair of severed sciatic nerve in rats done by fibrin glue, comparing with an untreated group. Methods: In an interventional case series study, 18 Sprague rats had their sciatic nerve cut in the intervertebral canal. Fourteen rats were repaired by graft-repairing of nerve using fibrin glue and single suture. Four rats were left untreated as controls. The recovery of motor function was assessed after 4 months. Results: Lower extremity muscle atrophy and absence of motor function recovery was observed in the untreated rats. Full functional recovery in lower limbs was observed in the 12 treated rats, while 2 rats walked with limp. Conclusion: The cut sciatic nerve repair in rat's spinal canal, using fibrin glue and a microsurgical suture would result in good function motor recovery of lower extremity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sciatic nerve
  • Sutures
  • Adhesio