نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10.22034/ijos.2020.121039

چکیده

پیش‌زمینه: تشخیص نهایی هر تومور وابسته به بیوپسی و جواب آسیب‌شناسی می‌باشد. بیوپسی در تومورهای عضلانی اسکلتی می‌تواند به روش مرکزی با سوزن بزرگ یا باز انجام شود. در بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ آسیب بافتی بسیار اندک و مشکلات جراحی بعدی و هزینه‌ کمتر است؛ ولی مشکل این روش نمونه بافتی اندک است. هدف از این مطالعه مقایسه نتایج بیوپسی سوزنی در تومورهای استخوانی با بیوپسی باز بود. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه آینده‌نگر 57 بیمار مشکوک به تومور استخوانی که طی دو سال به به دو مرکز درمانی مشهد مراجعه نمودند تحت بیوپسی باز قرار گرفتند. در همان جلسه قبل از شروع عمل جراحی، بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ نیز انجام و گزارش بیوپسی باز با بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ مقایسه شدند. همچنین گزارش آسیب‌شناسی دو روش بیوپسی پس از جراحی با یکدیگر مقایسه گردید. یافته‌ها: دقت تشخیصی بیوپسی سوزنی برای تومورهای استخوانی 2/77%، برای تومورهای خوش‌خیم 2/69%، برای تومورهای بدخیم اولیه 7/82%، برای ضایعات خوش‌خیم شبه تومور 50% و برای تومورهای ثانویه (متاستاتیک) 100% بدست آمد. دقت تشخیصی بیوپسی باز در تمامی موارد تومورهای استخوانی 100% ارزیابی شد. نتیجه‌گیری: بیوپسی مرکزی با سوزن بزرگ یک روش دقیق و با هزینه کم در تشخیص تومورهای استخوانی می‌باشد، اما احتمال خطا در تشخیص نوع تومور در این روش وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diagnostic Accuracy of Core Needle Biopsy versus Open Biopsy in Bone Tumors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Gharedaghi
  • Alireza Hootkani
  • Ali Moradi
  • Tamara Tamamgar

چکیده [English]

Background: The final diagnosis of the tumors depends on the biopsy and the pathology result. The musculoskeletal tumor biopsy can be performed either by core needle biopsy or by open biopsy technique. The procedural cost is lower and the technique is simpler in core needle biopsy, but tissue sample may not be enough. In this study, we will compare the results of core needle biopsy with open biopsy in musculoskeletal tumors. Methods: In a prospective study, 75 patients with skeletal lesions were scheduled for open biopsy. A needle biopsy was also done before starting the operation in the same operating session. The pathology reports of core needle biopsy and open biopsy were then compared. The final pathology report following the definitive surgery was also compared with either of those two biopsy techniques. Results: The diagnostic accuracy of core needle biopsy for skeletal tumors was 77.2%. The value for benign tumors was 69.2%, for primary malignant tumors 82.7%, for tumor-like benign lesions 50%, and for metastatic tumors 100%. The accuracy of open biopsy was 100% for all tumors. Conclusion: Needle biopsy is an accurate and low cost method for diagnosis of skeletal tumors, but possibility of failure is present in very few cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biopsy, needle
  • biopsy
  • Bone Neoplasms