نویسندگان

1 «دانشگاه علوم پزشکی کرمان

2 دانشگاه علوم پزشکی گیلان

3 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121038

چکیده

پیش‌زمینه: استئوتومی پروگزیمال تی‌بیا عمل مناسب برای جلوگیری از پیشرفت آرتروز کمپارتمان داخلی زانو است. روش جراحی معمول برداشتن قسمتی از استخوان تی‌بیا به‌صورت گوه بسته است. هدف این تحقیق بررسی نتایج کوتاه‌مدت استئوتومی گوه‌باز پروگزیمال تی‌بیا با پلاک «تی باترس» و گوه فلزی بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوع بررسی متوالی موردها ۶۰ بیمار (۶۷ زانو، ۲۷ مرد، ۳۳ زن) در یک مرکز درمانی کرمان تحت استئوتومی گوه باز پروگزیمال تی‌بیا با پلاک «تی باترس» و گوه فلزی قرار گرفتند. بررسی پرتونگاری با اندازه‌گیری محورهای آناتومیکال و مکانیکال، ارتفاع پاتلا با شاخص «اینسال- سالواتی»، شیب پشتی پلاتوی تی‌بیا و بررسی بالینی با برگه «نمره‌گذاری زانو» انجام گرفت. یافته‌ها: میانگین زاویه آناتومیک تیبیوفمورال از ۸/۶- به ۳۲/۴+ درجه رسید. ۲۶(۳/۴۳%) بیمار به گرافت استخوانی نیاز داشتند. میانگین اندازه گوه ۰۷/۱۱ (۱۵-۸) میلی‌متر بود. میانگین شاخص «نمره‌گذاری زانو» از ۵/۷۵ به ۷۳/۹۸؛ میانگین زاویه شیب پشتی تی‌بیا از ۹۵/۱±۰۵/۸ به ۵۴/۱±۶۸/۸ درجه؛ و میانگین ارتفاع پاتلا از ۰۶/۱به ۹۷/۰رسید. پنج مورد شکستگی،۳ مورد ورود پیچ به داخل زانو،1 مورد ورود پیچ به داخل مفصل تیبیوفیبولار، ۱ مورد اصلاح ناکافی و ۲ مورد عفونت محل جراحی داشتند. مواردی از آسیب عصب پرونئال، جوش‌نخوردگی، اصلاح بیش از حد، شکستگی پلاک و عارضه محل دهنده گرافت استخوانی و ترومبوز ورید عمقی مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: در روش استئوتومی گوه باز پروگزیمال تی‌بیا با پلاک‌گذاری میزان استفاده از گرافت کمتر بود، بهبود قابل توجهی در شاخص «نمره‌گذاری زانو» مشاهده شد و ساده و ایمن بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Short-Term Results of Open Wedge High Tibial Osteotomy Using T-Buttress Plate and a Metal Wedge

نویسندگان [English]

  • Mahmood Karimi Mobarakeh 1
  • Mohsen Mardani Kivi 2
  • Sohrab Keyhani 3
  • Hadi Safaee 1

1

2

3

چکیده [English]

Background: High tibia osteotomy remains an acceptable method for prevention of medial comportment knee osteoarthritis. The conventional technique is a closing wedge osteotomy. We planned to study short-term results of a medial open wedge high tibia osteotomy using T-Buttress plate and a metal wedge. Methods: In this case series study, 60 patients (76 knees, 27 male and 33 female) underwent an open wedge high tibia osteotomy surgery using a T-Buttress plate and a metal wedge in a in a teaching hospital in Kerman-Iran. Patients were assessed clinically and radiographically including Modified Hospital for Special Surgery Knee Scoring System (HSSKS), anatomical and mechanical limb alignment, Insall-Salvati patellar height index and proximal tibia posterior slope angle. Results: The mean tibia-femoral angle changed from -6.8 to +4.33 degrees. 26(43.3%) patients needed iliac cancellous graft. The mean metal wedge size was 11.07 mm (8-15 mm). The mean Modified HSSKS promoted from 75.5 to 98.73. The observed complications were: fracture in five, intraarticular screw penetration in four (one in proximal tibia-fibular joint), infection in two and under-correction in one patient. There was no non-:::union:::, proneal nerve injury, over-correction, plate failure, deep vein thrombosis and bone graft donor site complication. The mean posterior tibia slope changed from 8.05±1.95 to 8.68±1.54 degrees and patellar height index changed from 1.06 to .97. Conclusion: This procedure is a safe and reliable technique and lessened the need for an autograft. Significant improvement in score of Modified HSSKS was seen post operatively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tibia
  • Osteotomy
  • Genu Varum