نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121033

چکیده

پیش‌زمینه: در برخی پارگی‌های مزمن تاندون آشیل، نقص تاندونی وسیع بیش از ۶سانتی‌متر ممکن است وجود داشته باشد که استفاده از تاندون‌های موضعی پا برای بازسازی تاندون مناسب نمی‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نتایج بالینی و عملکردی ترمیم پارگی مزمن تاندون آشیل با استفاده از گرافت تاندون سمی‌تندینوسوس همان سمت بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه از نوع «بررسی پیاپی موردها» (case series) طی ۶سال، ۱۱بیمار با پارگی مزمن تاندون آشیل با فاصله وسیع بین دو انتها در یک مرکز درمانی تهران تحت عمل جراحی قرار گرفتند. میانگین سنی بیماران ۴±۳۰ سال و میانگین نقص تاندونی ۱/۹۶±۸/۳ سانتی‌متر بود. برای بازسازی تاندون آشیل، از تاندون سمی‌تندینوسوس همان سمت استفاده شد. نتایج درمان با استفاده از مقیاس Ankle-Hindfoot سیستم امتیازدهی انجمن پای امریکا (AOFAS) و مقیاس پارگی تاندون آشیل (ATRS) ارزیابی گردید. مدت زمان پیگیری ۳/۳±۴/۲۵ ماه بود. یافته‌ها: میانگین سیستم امتیازدهی انجمن پای آمریکا و مقیاس پارگی تاندون آشیل از ۳/۵±۴/۷۰ و ۷/۵±۷/۳۱ قبل از جراحی به ۸/۴±۸/۹۱ و ۲/۴±۷/۸۸ افزایش یافت. این افزایش از نظر آماری معنادار بود (۰۰۰/۰=p). پس از جراحی، دامنه دورسی فلکسیون در سمت جراحی (۲/۴±۵/۱۳) به‌طور معناداری از سمت سالم (۹/۳±۲/۱۷) کمتر بود (۰۴/۰=p). تمامی بیماران به جز یک ورزشکار، به فعالیت‌های قبلی خود بازگشتند. نتیجه‌گیری: این روش با نتایج بالینی و عملکردی خوب در بیماران دچار نقص تاندونی وسیع همراه است. استفاده از این روش برای بازسازی پارگی‌های مزمن آشیل در مواردی که نقص تاندونی بیش از 6 سانتی‌متر باشد، توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reconstruction of Chronic Achilles Tendon Rupture with Semitendinosus Tendon Graft

نویسندگان [English]

 • Mohammad Mahdi Sarzaeem
 • Mohammad Emami
 • Mohammad Emami
 • Gholamhossein Kazemian
 • Gholamhossein Kazemian
 • Alireza Manafi Rasi
 • Mohammad Mahdi Bagherian Lemraski
 • Farshad Safdari

چکیده [English]

Background: Large defects in chronic Achilles tendon ruptures are difficult to rapair. The purpose of this study was to evaluate the clinical and functional outcomes following reconstruction of the chronic large gaps in Achilles tendon ruture using free semitendinosus interposition tendon grafting. Methods: In a case series study, eleven male patients with mean age of 30±4 years and average defect size of 8.31±1.96 cm in their old Achilles tendon underwent reconstruction during 6 years in a teaching hospital in Theran-Iran. Ipsilateral semitendinosus free tendon graft was used for reconstruction. The cases were evaluated by Ankle-Hindfoot Scale of American Orthopaedic Foot and Ankle Society (AOFAS), and the Achilles Tendon Rupture Score (ATRS) to with a mean follow-up of 25.36±3.3 months. Results: The pre-operative AOFAS and ATRS of 70.4±5.3 and 31.7±5.7 preoperatively improved to 91.8±4.8 and 88.7±4.2 values. The ankle dorsiflexion showed a significant decline – postoperative value of 13.5±4.2 degrees compared to preoperative of 17.2±3.9 degrees (p=.04). All the cases except a professional athlete, returned to their previous activities. Conclusion: This technique offers good clinical and functional results in patients with large defects and is associated with no donnersite morbidity. We recommend this technique for the reconstruction of the chronic at ruptures in patients with over 6 cm defects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Achilles tendon
 • Semitendinosus
 • Chronic rupture
 • Tendon autograft