نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121032

چکیده

پیش‌زمینه: بیماری «کین باخ» از نکروز آواسکولار استخوان لونیت مچ دست ناشی می‌شود و باعث ایجاد درد و ناتوانی در افراد جوان و فعال می‌گردد. کوتاه‌سازی رادیوس یکی از روش‌های درمان این بیماری است. در این مطالعه، نتایج درمان «کین باخ» با کوتاه‌سازی رادیوس ارائه گردید. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۹ مرد و ۶ زن، با میانگین سنی ۳۷/۹±۶/۲۸ سال که تحت جراحی کوتاه‌سازی رادیوس قرار گرفته بودند، در یک مرکز درمانی تهران بررسی شدند. براساس تقسیم‌بندی «لیکمن»، ۲ بیمار دچار مرحله II، ۵ بیمار IIIa و ۸ بیمار IIIb بودند. در مراجعه نهایی، «ایندکس استال» (Stahl Index) و نسبت ارتفاع کارپال، درد، قدرت گرفتن اجسام و دامنه حرکتی مچ بررسی شدند و برای بیماران پرسشنامه Quick DASH تکمیل گردید. میانگین زمان پیگیری ۴۴/۲±۵ سال بود. یافته‌ها: درد و دامنه حرکتی، به غیر از ۲ مورد، در سایر بیماران بهبود یافت. قدرت گرفتن اجسام در ۱۳ بیمار در حد مطلوب؛ میانگین نمره Quick DASH در بیماران دچار مرحله II: ۸/۵±۰/۸۴؛ در بیماران دچار مرحله IIIa: ۱۲/۷۲±۵/۰۹   و در بیماران دچار مرحله IIIb: ۲۷/۵۷±۱۸/۸۷ بود. «ایندکس استال» و نسبت ارتفاع کارپال در بیماران دچار مرحله II ثابت ماند، اما در بیماران دچار دو مرحله دیگر به‌طور معناداری کاهش یافت. در ۲ مورد، بیماری پیشرفت کرد. نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد انجام کوتاه‌سازی رادیوس در مراحل IIIa و IIIb مفید است و می‌تواند علایم بالینی بیماران را بهبود بخشد؛ اگرچه علایم پرتونگاری ممکن است پیشرفت نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Treatment of Kienbock Disease with Radial Shortening (A Mid-Term Follow-Up)

نویسندگان [English]

 • Farivar A Lahiji
 • Reza Zandi
 • Sohrab Keyhani
 • Farshad Safdari
 • Arash Maleki
 • Seyyed Reza Aghapour
 • Salman Azarsina

چکیده [English]

Background: Kienbock disease resulting from avascular necrosis of lunate bone leads to pain and disability in young active patients. Radial shortening is one of the treatment methods in this disease. In this study, we evaluated the mid-term results of treatment of Kienbock using radial shortening. Methods: In a retrospective study, 9 males and 6 females with Kienbock disease with average age of 28.6±9.37 years who had undergone radial shortening, were examined in a teaching hospital in Tehran-Iran. There were 2 patients in stage II, 5 in IIIa and 8 in step IIIb of Lichman’s class. In a mean follow-up of 5±2.44 years, these 15 cases were evaluated for wrist motion and gap strength and also with quick-DASH score. The radiograph Stahl index and carpal height ratio were also assessed. Results: Pain and range of motion improved and grip strength was favorable in 13 patients. Quick-DASH score was 8.5±.84 in patients with stage II, 12.72±5.09 in stage IIIa, and 27.57±18.87 in stage IIIb. Stahl index and carpal height ratio were the same in patients with stage II, but significantly decreased in other patients. Kienbock disease progressed in 2 cases. Conclusion: Radial shortening can relief clinical symptoms, even in stage III and IIIb of Kienback diseases, although the disease X-ray show radiographic worsening.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Kienbock disease
 • Lunate Bone
 • Osteonecrosis
 • radius