نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

10.22034/ijos.2020.121030

چکیده

پیش‌زمینه: شیب پشتی تی‌بیا شیبی است که به‌طور طبیعی پلاتوی تی‌بیا از جلو به پشت دارد. این شیب نقش مهمی در بیومکانیک زانو، عملکرد رباط‌های متقاطع و تعویض مفصل زانو دارد. با توجه به مقادیر متفاوت این شیب در جوامع مختلف و عدم اطلاع از اندازه طبیعی آن در کشور ما، هدف از این مطالعه تعیین اندازه شیب پشتی تی‌بیا در یک مرکز درمانی شهر تهران بود. مواد و روش‌ها: این تحقیق به روش توصیفی بر روی ۱۰۸ زانوی سالم (۷۰ مرد و ۳۸ زن) با میانگین سنی ۳۸سال (۶۰-۲۳ سال) در یک مرکز درمانی تهران انجام شد. افراد مورد بررسی به‌علت ترومای اطراف زانو، نیاز به پرتونگاری زانو داشتند اما در معاینات بالینی و پرتونگاری، شکستگی یا پارگی رباط‌های زانو دیده نشد. مقدار شیب در پرتونگاری نیم‌‌رخ واقعی زانو با استفاده از کورتکس پشتی، به عنوان محور مرجع اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: میانگین شیب پشتی تی‌بیا ۸/۱±۴/۹ درجه به دست آمد. سن و جنس نقشی در میزان شیب نداشتند (۰۵/۰≤p). نتیجه‌گیری: یافته‌ها نشان دادند که مقدار شیب پشتی تی‌بیا در گروه ایرانی این مطالعه با جوامع دیگر به‌ویژه جوامع غربی متفاوت است. اعمال این تفاوت‌ها در طراحی سیستم‌های تعویض مفصل زانو ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measurment of Posterior Tibial Slope (A Cross– Sectional Study in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Hosseinzadeh
 • Reza Zandi
 • Seyyed Morteza Kazemi
 • Seyyed Mohammad Qorashi
 • Sina Shahi
 • Farshad Safdari
 • Mohammad Reza Bigdeli
 • Siyavosh Hemmati Eslamlou
 • Mohammad Ali Jalili

چکیده [English]

Background: Posterior tibial slope is the normal anteroposterior inclination of the tibia slope and plays an important role in the biomechanics of the knee and function of the cruciate ligaments. Posterior tibial slope angle varies in different populations and there is no report about its measurement in the Iranian population. The aim of this study was to investigate the normal posterior tibial slope in a teaching hospital in Tehran-Iran. Methods: In a desreptive study, 108 knees in 70 men and 38 female patients, with no history of prior knee problem were evaluated by lateral knee rodiographs in a teaching hospital in Tehran-Iran. The average age in these cases was 38 years (23-60 years). These patients had refered because of recent knee trauma, but no fracture or intra-articular derangement had been found. The angle of tibial slope was measured in all the cases and analyzed. Results: The mean slope angle was 9.4±1.8 degrees. There was no statistical relationship between age and gender and posterior tibial slope (p≥.05). Conclusion: The normal posterior tibial slope angle in this Iranian population was different from other countries. It may be necessary to consider these differences in designing tibial and femoral components for knee arthroplasty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tibial
 • Anatomy, Knee