جنرال
بررسی نتایج کوتاه مدت درمان جراحی شکستگی استابولوم

مهدی تیموری؛ هادی روانبد؛ مهدی حکمتی

دوره 20، شماره 2 ، خرداد 1401، ، صفحه 93-98

https://doi.org/10.22034/ijos.2023.344317.1025

چکیده
  پیش‌زمینه: استابولوم در حوادث با انرژی زیاد و در اثر ضربه شدید دچار شکستگی می‌شود. درمان جراحی این شکستگی‌ها می‌تواند عوارض مختلفی مانند عفونت و استخوان‌سازی نابجا داشته باشد. در این مطالعه، ما قصد بررسی عوارض کوتاه مدت درمان جراحی شکستگی استابولوم را داریم.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی که بین سال‌های 1397 تا 1400، در مراکز اموزشی ...  بیشتر