اندازه‌گیری طول زائده استیلوئید اولنا و واریانس اولنا در بالغین نرمال

کامران مظفریان؛ محمدجواد فراهانی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 7-11

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121053

چکیده
    پیش‌زمینه: اگاهی نسبت به سندروم‌های فشاری سمت اولنار کم است و معمولا نادیده گرفته می‌شوند. طول زائده و واریانس اولنا در بروز این سندروم‌ها بی‌تاثیر نیست. باتوجه به اینکه اطلاعات مرتبط با این عوامل در جمعیت ایران کم است؛ این مطالعه به منظور سنجش طول زائده اولنا و واریانس اولنا در بالغین سالم انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه ...  بیشتر