دررفتگی آسیبی هیپ در یک کودک (گزارش یک مورد)

محمدتقی پیوندی؛ امیررضا کجویی؛ سارا عامل فرزاد

دوره 5، شماره 2 ، اسفند 1385، ، صفحه 114-116

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121226

چکیده
  دررفتگی هیپ به‌دلیل ضربه در کودکان نادر می‌باشد و در کودکان زیر ۵ سال به‌دلیل شلی لیگامانی با آسیب کمتری اتفاق می‌افتد. هدف از این مطالعه گزارش یک مورد دررفتگی پشتی هیپ در یک کودک ۱۹ ماهه به‌دلیل سقوط از دو پله بود.  بیشتر