اثر عصارة هیدرو الکلی ترانکولا کوبِن‌سیس بر ترمیم شکستگی استخوان رادیوس در خرگوش

سیاوش شریفی؛ امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ یاسمین علوی

دوره 18، شماره 4 ، آذر 1399، ، صفحه 134-144

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121423

چکیده
  چکیدهپیش‌زمینه: امروزه در ارتوپدی دامپزشکی و انسانی برای تحریک التیام شکستگی‌ها و سرعت بخشیدن به ترمیم نقیصه‌های استخوانی از پیوند استخوانی استفاده می‌شود. پیوندهای استخوان خودی هنوز هم به عنوان یک معیار طلایی در مقایسه با سایر عوامل تحریک‌کنندة استخوان‌سازی مطرح هستند. پیوند استخوان پیوندی خودی (Autograft) علاوه بر مواد تحریک‌کنندة ...  بیشتر

تأثیر نانو هیدروکسی آپاتیت به همراه مغزاستخوان برای ترمیم نقیصه استخوانی در خرگوش؛ بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

مهرداد یادگاری؛ امین بیغم صادق؛ ساناز فرهنگ؛ سجاد فرهنگی

دوره 18، شماره 1 ، اسفند 1398، ، صفحه 7-15

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121407

چکیده
  پیش‌زمینه: اﻣﺮوزه در ارﺗﻮﭘﺪی داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺮیﮏ فرایند اﻟﺘﯿﺎم ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ‌ﻫﺎ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﻣﻔﺼـﻠﯽ و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻧﻘﯿﺼﻪ‌ﻫﺎی اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ از ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. در این مطالعه اثرات استفاده توام نانوهیدروکسی آپاتیت با مغز استخوان در ترمیم شکستگی استخوان خرگوش به شکل ...  بیشتر

اثرات ژل رویال بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

مرضیه ابراهیمی؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ فرزانه حسینی

دوره 17، شماره 3 ، شهریور 1398، ، صفحه 103-109

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121396

چکیده
  چکیدهامروزه در ارتوپدی به‌منظور تحریک التیام شستگی‌ها و ترمیم نواقص استخوانی از پیوندهای استخوانی استفاده می‌شود. در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که پیوند خودی استخوانی دارد، تمایل به استفاده از پیوندهای غیرخودی بیشتر شده است. این پیوندها ازنظر مقدار برداشت محدودیت نداشته و حاوی سلول‌ها و مواد پروتئینی محرک التیام استخوان هستند. ...  بیشتر

ارزیابی رادیولوژیک و هیستوپاتولوژیک اثر ترمیمی پودر استخوان ماهی و پلاکت لیوفیلیزه انسانی در نقص استخوانی ایجاد شده در خرگوش نر

ایمان حفار؛ امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایرج کریمی؛ سعید لطفی

دوره 17، شماره 2 ، فروردین 1398، ، صفحه 57-69

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121390

چکیده
  پیش زمینه: تسریع التیام استخوان، یکی از چالش برانگیزترین مسائل مطرح در عتم ارتوپدی است. از این رو مطالعه حاضر، با هد بررسیروند التیام استخوان با کاربرد پودر استخوان ماهی و پلاکت لیوفیتیزه آماده شده با روشی نوین( روی مد حیوانی خرگوش طراحی شد.مواد و روش ها: این مطالعه پژوهشی، در بهار و تابستان سا 1331 ، در دانشگاه شهرکرد، روی 22 خرگوش نر ...  بیشتر

استفاده از پیوند غضروفی- استخوانی زنوژنیک )گوساله جنینی( در ترمیم نقیصه غضروف مفصلی روی مدل حیوانی خرگوش

ایمان فرهنگ نیا؛ امین بیغم صادق؛ صادق شیریان؛ موسی جاودانی

دوره 16، شماره 4 ، آذر 1397، ، صفحه 276-281

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121374

چکیده
  پیش‎زمینه: جراحی‎های بازسازی غضروف مفصلی به‎علت عدم ترمیم خود به‎خودی این بافت از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. از این رو هدف اصلی این طرح استفاده از پیوند استخوانی_غضروفی زنوژنیک (گوساله جنینی) در ترمیم نقیصه غضروف مفصلی روی مدل حیوانی خرگوش می‌باشد.مواد و روش‌ها: این مطالعه پژوهشی در بهار 97 در دانشگاه شهرکرد بر روی 10 قطعه ...  بیشتر

تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی شدید و متوسطبر متغیرهای منتخب بیومکانیکی استخوان ران در رت‌های سالمند نژاد ویستار

زهرا همتی فارسانی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ امین بی غم صادق

دوره 16، شماره 2 ، فروردین 1397، ، صفحه 205-213

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121363

چکیده
  هدف: فعالیت بدنی از طریق کشش‌های ناشی از انقباضات عضلانی، بار مکانیکی را بر استخوان اعمال کرده و با تحریک استخوان، متغیّرهای ساختاری مانند: قدرت و تراکم استخوان را افزایش می‌دهد. این پژوهش به منظور بررسی مقایسه شدت­های مختلف تمرین استقامتی بر متغیرهای منتخب بیومکانیکی استخوان ران در رت­های سالمند نژاد ویستار اجرا شد.روش­ها: ...  بیشتر

ارزیابی اثرات ترانکرون و هیدروکسی آپاتیت بر روند ترمیم استخوان در مدل حیوانی خرگوش: بررسی رادیولوژیکی و هیستوپاتولوژیکی

امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ فرزانه حسینی؛ حمید مرادی مرادی

دوره 15، شماره 2 ، خرداد 1396، ، صفحه 54-62

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121335

چکیده
  پیش زمینه: امروزه در ارتوپدی دامپزشکی و انسانی برای تحریک التیام شکستگی ها، سرعت بخشیدن به اتصال مفصلی و ترمیم نقیصه های استخوانی از پیوند استخوانی استفاده می شود.  به این منظور محققین مدام در حال تحقیق در انتخاب بهترین جایگزین ترمیم استخوان هستند.هدف از این مطالعه بررسی اثرات ترانکرون و هیدروکسی آپاتیت بر روند ترمیم استخوان در ...  بیشتر

تاثیر پیوند غضروف آلوژنیک و زنوژنیک در ترمیم نقیصه استخوانی در خرگوش

امین بیغم صادق؛ سیاوش شریفی؛ ایرج کریمی؛ احمد عریان؛ مینا ملکی

دوره 14، شماره 2 ، خرداد 1395، ، صفحه 47-56

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121319

چکیده
  خلاصه پیش زمینه: جراحان ارتوپدی تلاش می کنند که بهترین جایگزین را برای ترمیم استخوان پیدا کنند. اتوگرافتهای استخوانی هنوز بعنوان استاندارد طلایی مطرح هستند. از غضروف خرد شده گوش خرگوش و سگ در ترمیم استخوان استفاده شده است در این مطالعه از غضروف انتهای دنده گاو و خرگوش در ترمیم استخوان خرگوش استفاده می شود. مواد وروش کار: در این مطالعه ...  بیشتر

مقایسه ژل پلاسمای غنی از پلاکت اتولوگ و زنولوگ در ترمیم تجربی قطع تاندون در مدل حیوانی خرگوش

ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ زهره رحمانی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1394، ، صفحه 106-113

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121298

چکیده
  مقدمه: پارگی تاندون از آسیب‌های متداول می‌باشد. علی‌رغم درمان جراحی تاندون آسیب دیده، نتایج حاصل مطلوب نبوده و در بهترین حالت، تاندون ترمیم یافته، تقریبا نیمی از خواص مکانیکی را بعد از مدتی به‌دست می‌آورد. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر ژل پلاکتی زنولوگوس بر روند ترمیم و مقایسه آن با ژل پلاکتی اتولوگوس در مدل حیوانی خرگوش بود. مواد ...  بیشتر

ارزیابی خواص التیامی استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت و صفحه رشد دمینراله شده گوساله‌ جنینی در نقیصه استخوانی خرگوش (یک مطالعه حیوانی)

امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی؛ محمد شادخواست؛ محمد حسین مهدوی

دوره 11، شماره 4 ، آذر 1392، ، صفحه 144-151

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121104

چکیده
  پیش‌زمینه: هیدروکسی آپاتیت سنتزی، بتاتری کلسیم فسفات و سایر ترکیبات فعال زیستی ساختاری شبیه استخوان دارند و به همین دلیل در ارتوپدی کاربرد دارند. استفاده از جایگزین‎های بی‎خطر پیوند استخوانی، رو به افزایش ‎است و در این مطالعه استفاده همزمان هیدروکسی آپاتیت به همراه پودر صفحه رشد جنین گاو و روند التیام استخوان بررسی گردید.مواد ...  بیشتر

ارزیابی درون‌تنی نانوبیوسرامیک‌های زیست فعال در ساختن و ترکیب شدن با استخوان (مطالعه حیوانی)

علی دوست‌محمدی؛ محمد حسین فتحی؛ امین بیغم صادق؛ امیرحسین توکلی‌زاده؛ حامد اکبریان

دوره 10، شماره 2 ، خرداد 1391، ، صفحه 67-76

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121062

چکیده
    پیش‌زمینه: در سال‌های اخیر بیوسرامیک‌های زیست فعال مورد توجه ویژه پژوهشگران قرار گرفته‌اند. شیشه زیست فعال (بیوگلاس) و هیدروکسی آپاتیت از جمله این بیوسرامیک‌ها هستند. هدف از این پژوهش، ساخت و مشخصه‌یابی نانو ذرات بیوگلاس و هیدروکسی آپاتیت برای جایگزینی یا ترمیم استخوان بود.   مواد و روش‌ها: نانوبیوگلاس و هیدروکسی آپاتیت مطابق ...  بیشتر