بررسی شیوع زمین خوردن و ارتباط آن با بیماریهای مفصلی در سالمندان شهر ارومیه

مرادعلی زارعی پور؛ احمد ستوده؛ مجتبی فتاحی اردکانی

دوره 19، شماره 2 ، خرداد 1400، ، صفحه 68-72

https://doi.org/10.22034/ijos.2021.279284.0

چکیده
  پیش زمینه: زمین خوردن یکی از شایع ترین و جدی ترین مشکلات سلامتی در سالمندان می باشد.در نتیجه پیری بیماریهای مزمن از جمله بیماریهای مفصلی در سالمندان افزایش می یابد. این پژوهش با هدف بررسی شیوع زمین خوردن و ارتباط آن با بیماریهای مفصلی در سالمندان شهر ارومیه انجام گرفت.مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی (توصیفی – تحلیلی ) می باشد ...  بیشتر