بررسی مقطعی آسیب باز تاندون‎های فلکسور و اکستانسور مچ و انگشتان دست در طول یک سال و اهمیت آن

کامران مظفریان؛ سوسن عندلیبی؛ حمیدرضا زموده

دوره 11، شماره 3 ، شهریور 1392، ، صفحه 97-101

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121097

چکیده
  پیش‌زمینه: آسیب باز تاندون‎های فلکسور و اکستانسور در دست و ساعد بیماران بسیار شایع می‎باشد اما تشخیص و درمان آن در کشورمان نواقصی دارد. بررسی این ضایعات قدم اول در خاتمه دادن به این مشکل می‎باشد.مواد و روش‎ها: در یک مطالعه گذشته‌نگر، ۸۵۲ بیمار که با تشخیص آسیب باز تاندون فلکسور و/یا اکستانسور مچ و/یا انگشتان در طی یک سال در یک مرکز ...  بیشتر

پراکندگی و تنوع آسیب‌های دست در بیماران یک مرکز ارجاع آموزشی درمانی

محمد جواد فاطمی؛ حمید علمی راد؛ فاطمه رجبی

دوره 6، شماره 4 ، آذر 1387، ، صفحه 191-196

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121173

چکیده
  ۱۱/۹پیش‌زمینه: آسیب‌های دست شایع‌ترین صدمه بدن هستند و مستلزم درمان درازمدت با هزینه بالا می‌باشند. هدف از این مطالعه بررسی همه‌گیرشناسی بیماران مبتلا به آسیب‌های دست در یک مرکز آموزشی و درمانی تهران بود.مواد و روش‌ها: تمام بیمارانی که در طول یک سال به‌علت آسیب دست به اورژانس مراجعه نموده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران از نظر ...  بیشتر