ارتباط بیماری کین باخ و اولنار واریانس در جامعه ایرانی

احمدرضا افشار؛ افشین امین‌زاده گوهری؛ زهرا یکتا

دوره 10، شماره 3 ، مرداد 1391، ، صفحه 128-132

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121071

چکیده
  پیش‌زمینه: این مطالعه, پراکندگی اولنار واریانس را در مبتلایان به بیماری کین باخ و همچنین در جمعیت عادی بالغین در ایران ارائه می‌دهد و هدف ما بررسی ارتباط اولنار واریانس منفی با بیماری کین باخ در بیماران بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه شامل دو گروه بود. در گروه اول, پرونده‌های مراجعان به درمانگاه ارتوپدی دو بیمارستان ارومیه به صورت ...  بیشتر

اندازه‌گیری طول زائده استیلوئید اولنا و واریانس اولنا در بالغین نرمال

کامران مظفریان؛ محمدجواد فراهانی

دوره 10، شماره 1 ، دی 1390، ، صفحه 7-11

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121053

چکیده
    پیش‌زمینه: اگاهی نسبت به سندروم‌های فشاری سمت اولنار کم است و معمولا نادیده گرفته می‌شوند. طول زائده و واریانس اولنا در بروز این سندروم‌ها بی‌تاثیر نیست. باتوجه به اینکه اطلاعات مرتبط با این عوامل در جمعیت ایران کم است؛ این مطالعه به منظور سنجش طول زائده اولنا و واریانس اولنا در بالغین سالم انجام شد.   مواد و روش‌ها: در این مطالعه ...  بیشتر