تأثیر پد بین‎انگشتی بر تعادل و جا‎به‎جایی مرکز فشار کف‎پا در سالمندان دچار انحراف به خارج شست پا

محمدکریم گلناری؛ امیر حسین کهلایی؛ عباس رحیمی؛ سیدمهدی طباطبایی؛ ژاندارک اقلیدی؛ علی اصغر جامه بزرگی

دوره 13، شماره 3 ، مرداد 1394، ، صفحه 114-120

https://doi.org/10.22034/ijos.2020.121299

چکیده
  پیش‎زمینه: انحراف به خارج شست پا، شایع‎ترین دفورمیتی‎ پا می‌باشد و با تغییر راستای انگشتان و تغییر در مرکز فشار کف پا و قدرت تعادل فرد همراه است. هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر کاربرد پدهای سیلیکونی بین‌انگشتی در وضعیت تعادلی و بیومکانیکی مبتلایان به این دفورمیتی بود. مواد و روش‎ها: مطالعه از نوع شبه تجربی بود و برروی ۲۴ فرد ...  بیشتر